Лична информация

Име

Фамилно, Лично, Бащино]

Адрес

[ ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Телефон

Факс

E-mail

Националност

Дата на раждане

[ ден, месец, година ]

Трудов стаж

Дати ( от-до )

[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната . ]

Име и адрес на работодателя

 

Вид на дейността или сферата на работа

 

Заемана длъжност

 

Основни дейности и отговорности

 

Образование и обучение

• Дати ( от-до )

[ Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния .]

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

• Основни предмети / застъпени професионални умения

 

• Наименование на придобитата квалификация

 

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Майчин език

 

Други езици

[ Език ]

Четене

[ Определете нива : отлично, добро, основно ]

Писане
Разговор

[ Определете нива : отлично, добро, основно ]
[ Определете нива : отлично, добро, основно ]

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити .]

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити .]

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе .

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. ]

Свидетелство за управление на МПС

 

Допълнителна информация

 

[ Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др. ]

Приложения

 

[ Опишете всички приложения. ]

Линк за сваляне в Word

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама