Служебна бележка

Лицето.............................................. ............. е наш служител   от.. .......200...г до ....... 200... г. като .............. .................................................... в отдел  ............................................ при .................................................  

Настоящата бележка се издава, за да послужи пред     ..................................................... ..................................................... .....................................................

 

  .................. 20....г. 

Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ - нов формат

Подобни статии:
 

Реклама