Необходими документи за регистрация или промяна на Търговки представителства на чуждестранни лица по чл.6 от Закона за насърчаване на инвестициите

 1. Копие от документа за регистрация в БТПП - 2 броя;
 2. Копие от документите за самоличност за чужди граждани;
 3. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Дружество по ЗЗД

 1. Нотариално заверен препис от дружествения договор - 2 броя;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на вписани обстоятелства на Осигурителни каси по чл.8 от КСО

 1. Копие от удостоверение за вписване в НОИ - 2 броя;
 2. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 3. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 4. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Юридическо Лице, създадено с нормативен или административен акт

 1. Копие от документа за създаване или актуализация (нормативен или административен акт ) - 2 броя;
 2. Копие от трудовия договор на представляващия - 2 броя;
 3. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Религиозна организация

 1. Копие от Устава на организацията - 2 броя;
 2. Копие от решението на Комисията по вероизповеданието към МС - 2 броя;
 3. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Религиозна институция и Местни поделения

 1. Копие от съдебно решение за вписване в съответния съдебен регистър - 2 броя;
 2. Копие от Устава (само за религиозните институции);
 3. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Фондации, Сдружения и Политически партии

 1. Копие от съдебно решение за вписване в съответния съдебен регистър - 2 броя;
 2. Копие от Устава;
 3. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Поделения по чл.3, ал.1, т.8

 1. Акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява (копие) - 2 броя;
 2. Копие от БУЛСТАТ на юридическото лице, което е регистрирало поделението;
 3. Издадените карти за идентификация при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за чуждестранни юридически лица с място на стопанска дейност в страната

 1. Копие от документа, с който чуждестранното лице е регистрирано в съответната страна;
 2. Легализиран превод на документа, с който чуждестранното лице е регистрирано в съответната страна - 2 броя;
 3. Договор за извършване на стопанска дейност в България - 2 броя;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за чуждестранни юридически лица, чието ефективно управление е на територията на страната

 1. Копие от документа, с който чуждестранното лице е регистрирано в съответната страна;
 2. Легализиран превод на документа, с който чуждестранното лице е регистрирано в съответната страна - 2 броя;
 3. Документ, доказващ ефективното управление от България - 2 броя;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за чуждестранни юридически лица, които притежават недвижимо имущество в страната

 1. Копие от документа, с който чуждестранното лице е регистрирано в съответната страна;
 2. Легализиран превод на документа, с който чуждестранното лице е регистрирано в съответната страна - 2 броя;
 3. Копие от нотариален акт - 2 броя;
 4. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 5. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация или промяна на Жилищно-строителни кооперации

 1. Копие от съдебно решение за вписване в съответния съдебен регистър - 2 броя;
 2. Издадените карти за идентификация по БУЛСТАТ при вписване на промяна на обстоятелствата или закриване/заличаване;
 3. Документ за самоличност на представляващия за справка;
 4. Документ за платена държавна такса;

Необходими документи за регистрация / промяна на вписани обстоятелства на физически лица

За лица, упражняващи свободна професия:

 1. Копие от диплома за завършено образование;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

За лица, извършващи услуги след регистрация по установения ред:

 1. Копие от документ за регистрация;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

Работодател - физическо лице:

 1. Копие от договор с наетото лице;
 2. Лична карта на работодателя (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

Таксиметров шофьор:

 1. Копие от договор с фирмата превозвач;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

Адвокат:

 1. Копие от адвокатска карта, заверена за съответната година;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

Лица, работещи по граждански договор:

 1. Копие от договора;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

За лица, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци:

 1. Квитанция за платен патентен данък;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса

Земеделски производители:

 1. Копие на карта от регистъра на земеделските производители, заверена за съответната година;
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държвна такса

Чуждестранни физически лица, които нямат ЕГН или личен номер на чужденец и притежават недвижимо имущество в страната:

 1. Копие от нотариален акт;
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Документ за платена държавна такса;

За всички субекти – физически лица се попълва “ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”. Образец на Заявлението може да получите от Регистър БУЛСТАТ или да разпечатате от Интернет страницата на Агенция по вписванията – www. registryagency. bg

Необходими документи за получаване на готови карти

 1. Регистрационно удостоверение (оригинал );
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Пълномощно (без нотариална заверка);

В случаите, в които документите за регистрация/промяна не се представят от представляващия, а от упълномощено лице, е необходимо да се представи пълномощно без нотариална заверка на подписа.

Подобни статии:
 

Реклама