В службите по вписванията се извършва:

  • Вписване на актове относно недвижими имоти
  • Вписване на искови молби и на постановените по тях решения
  • Вписване на ипотеки. вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ)
  • Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения

Съгласно чл. 2 и следващите от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията - за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 10 лв.

Молбата се подава:
а) за нотариален акт - от Нотариуса, извършил акта;
б) за всички останали актове – от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването.

Молбата съдържа следните атрибути:
а) описание на акта, за който се иска вписване;
б) описание на имота;
в) точни данни за собствениците;
г) описание на приложените документи.

Към молбата задължително се прилагат:
а) документ за платена държавна такса;
б) документите описани в молбата.

Молбата, която не съдържа необходимите реквизити и/или е неокомплектована с описаните по-горе документи, не получава входящ номер в Службите по вписванията и се оставя без движение – до отстраняване на недостатъците.
изтегли заявление-образец

Подобни статии:
 

Реклама