На вписване подлежат:

- всички актове, с които се прехвърля право на собственост или с които се учредявя, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, както и актовете, с които се признават такива права, както и договорите за прехвърляне на наследство, откази от вещни права, договорите за делба, договорите за наем със срок над една година, арендните договори, спогодбите и влезлите в сила съдебни решения относно такива актове, преписи от обявени завещания с предмет недвижим имот и всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

- искови молби:

а) с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване;

б) исковите молби за постановяване на решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот;

в) исковите молби за постановяване на други решения, които заместват актовете за собственост или вещни права, както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове;

- договорни и законни ипотеки , залози;

- възбрани и други обезпечения

Подобни статии:
 

Реклама