Издаване на дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение

Печат

Дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение се издава при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощено лице, писмено искане, придружено с документ за платена такса.

Подобни статии: