Дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение се издава при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощено лице, писмено искане, придружено с документ за платена такса.

Подобни статии:
 

Реклама