Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.

Удостоверенията (писмените справки) се издават по писмена молба от лицето, която се подава в Службата по вписванията.

Видове удостоверения

1. Удостоверение за лица – показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.

Молбата за издаване на удостоверение за лица трябва да съдържа:

а) собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв - мястото и датата на раждането.

б) когато лицето е едноличен търговец, посочват се БУЛСТАТ и фирмата, под която той извършва дейността, съдът и номерът на тома и партидата, където той е вписан, а когато е юридическо лице - наименованието, организационната форма и седалището.

в) Към молбата се прилага документ за платена държавна такса – по 5.00 лв. за всяко лице

изтегли заявление-образец (20KB)

2. Удостоверение за имот – в него се означават всички вписвания, отбелязвания и заличавания към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.

Молбата за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:

а) данните, посочени по-горе, на лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели;

б) недвижимия имот с пълното му описание, местонахождението (адреса), общината и най-малко три от границите му.

в) Към молбата се прилага копие от акта за собственост и документ за платена държавна такса – 5.00 лв.

г) За имоти, които са СИО (семейна имуществена общност), справки се правят за двамата съпрузи – 10.00 лв.

изтегли заявление-образец (34KB)

3. Удостоверение за определено време - съдържа само вписванията и отбелязванията по партидата на посоченото лице, които са направени за определен период от време, показан в молбата за издаването му.

Молбата за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето, (както в т.2 ) и периода, за който се иска справката.

Към молбата се прилага документ за платена държавна такса - 5.00 лв.

 

Реклама