З А П О В Е Д

№........./................20... г.

Относно: Щатно разписание на длъжностите в “.......................................” ................, гр. .........

 

Във връзка с Протокол от ...................2008 г.  за съкращаване на щата в “............................................” ......................, гр. .................., а именно: премахване на следната длъжност:............................................................,

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

Ново щатно разписание на длъжностите в “.....................................” ................., гр. София, което влиза в сила, считано от днес.

Приложение: Щатно разписание на длъжностите.

 

      Управител:................................................................
/.............................../

 

Реклама