От ...................................................
До:...................................................

ПРЕДИЗВЕСТИЕ

N…………../……………….. 20.… год.

Уважаеми г-н/г-жо .......................................................,

            Във връзка със съкращаване на щата, а именно длъжността .............................. с настоящото предизвестие и на осн. чл. 326 КТ, във вр. с чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ Ви

ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ,

Че след изтичане на законовия срок от 30 дена, ще прекратя трудовото Ви правоотношение на посоченото основание. При неспазване срока на предизвестието от наша страна, ще Ви бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ.

Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 6 КТ имате право на едночасов отпуск. Ако желаете да ползвате такъв, следва да уговорим времето на ползването му.

Предизвестието се изготви в два екземпяра.

 

Връчил: ..................    
Подпис .........................

Получил: ..........................

Дата: .................................

Подобни статии:
 

Реклама