І Правно основание
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за данъка върху добавената стойност
Правилник за прилагане на Закон за данъка върху добавената стойност

ІІ Характеристика
Цел:
Подаване на справка - декларация по ЗДДС и справка за извършено приспадане на данък върху добавената стойност (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4)през Интернет.

ІІІ Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи:
Компетентна да приеме справката-декларация и отчетните регистри е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), където лицето е регистрирано по ЗДДС.

Удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на Националната агенция за приходите. Издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му. 

Условия и предпоставки за упражняване на правото: 
Регистрация на ЗЛ по ЗДДС 
Подадено от ЗЛ заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП;
Валиден УЕП на ЗЛ/УЛ


Необходими документи:
Месечна справка - декларация по ЗДДС.
Справка за извършено приспадане на ДДС-

Срок:
Справката-декларация по ЗДДС и Справката за извършеното приспадане на ДДС се подават до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Вътрешен ход на административната услуга:
За да ползва услугата изпращане на декларации и други документи по електронен път, задълженото лице подава заявление – електронно или на хартиен носител.
Реквизитите, формата и начина на изпращане на електронното заявление се обявяват на Интернет-страницата на НАП. Заявлението се подписва с УЕП на задълженото лице.В заявлението се посочват данни идентифициращи лицата, които представляват субекта при подаването на декларации и съобщения по електронен път. Овластяването трябва да включва както подаването и подписването на декларации по електронен път от името на задълженото лице, така и приемането на електронни изявления издавани от приходната администрация до задълженото лице. Когато задълженото лице няма електронен подпис и е упълномощило друго лице да подава и подписва декларации и документи по електронен път от негово име, заявлението задължително се подава на хартиен носител, като към него се прилагат актовете за упълномощаване /пълномощно и др./. Данните от подаденото заявление се въвеждат в регистър на подадените заявления, за което ЗЛ се уведомява писмено.При получаване на СД по електронен път, се извършват следните проверки:
- Проверка за наличие на подадено заявление за подаване на декларации по електронен път
- Проверка за наличие и валидност на електронен подпис 
- Проверка за съответствие на получения електронен документ с предварително обявените формàт и параметри, на които следва да отговаря и спазването на нормативните изисквания за неговото съдържание и начина на представянето му.
Задълженото/упълномощено лице подава чрез електронната услуга данните от:
- Дневника за покупки и продажби;
- Справка за извършено приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал.4);
- Месечна справка декларация по ЗДДС
За изпратените дневници за покупки и продажби по ЗДДС, до края на работния ден, в който е подаден документа, се съставя протокол. В протокола се отбелязва датата на постъпване на електронното изявление в сървъра на приходната администрация, обявен на Интернет-страницата на НАП. СД не се приема, когато не съдържа надлежен електронен подпис, идентификация на подателя, периода, за който се отнася информацията или не отговаря на изискванията за формат на записа.
Промени в подадена СД се извършват с нова такава, но преди изтичането на законоустановения за подаването ú срок. Когато декларацията е подадена след законоустановения срок, се счита за неподадена и не поражда правни последици за целите на облагането. 

ІV Такси
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Националната агенция за приходите не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

V Резултат от процедурата
Установяване на информация за доставките на стоки и услуги и вноса на стоки, внесения и възстановен ДДС, приспаднатия данъчен кредит и т.н., по бърз и удобен за потребителите на услугата начин. / Източници: ИК "Труд и право"

Подобни статии:
 

Реклама