І Правно основание
Данъчно - осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) - чл.17, ал.1, б. "д" .

ІІ Характеристика
Цел:
Предоставяне на възможност на задължените лица за осъществяване на електронен обмен на данните с органите по приходите.
Създаване на оптимални усовия за доброволно плащане на данъчните и осигурителни задължения на задължените лица и повишаване нивото на тяхното обслужване.
Предмет:
Стимулиране на плащането в срок на задълженията за данъци и осигурителни вноски чрез опростяване и улесняване на начина за плащане, при минимален разход на време и усилия от страна на задължените лица.

ІІІ Процедура по извършване на административната услуга
Компетентни органи:
Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), където е дължима сумата за съответния данък или осигуровка, заплащани с дебитна карта чрез Интернет.

Заявител /молител/ задължени лице:
Физически лица, притежаващи дебитни карти.

Необходими документи:
Валидна активирана за плащане по Интернет дебитна карта и регистрация в системата "ePay" и в интернет - страницата на НАП.

Вътрешен ход на административната услуга:
Лицето активира дебитната си карта за плащане чрез Интернет и се регистрира в системата "ePay". Следва регистрация и в интернет - страницата на НАП и вход в системата "Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти".
След като лицето се запознае с инструкциите и условията за ползване на услугата, се формира платежен документ (ЕГН, три имена на наредителя и др.), друга част се избират от падащи менюта (ТД на НАП, IBAN, BIC на търговската банка и код за вид плащане), трета част се попълва от потребителя (сума, вид и номер на документа, период и т.н.).
Следва прехвърляне в системата "ePay" за потвърждаване на нареденото плащане. След пристигане на плащането в съответната ТД на НАП същото се издължава в данъчно-осигурителната сметка на лицето.

ІV Такси
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Националната агенция за приходите не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

V Резултат от процедурата
Осъществява се заплащане на дължимите суми за данъци и осигурителни вноски.
Минимализира се разходът на време и усилия от страна на задължените лица.
Повишава се доброволното събиране на данъци и осигурителни вноски. / Източници: ИК "Труд и право"

Подобни статии:
 

Реклама