Свали файла Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ
Свали файла Предоставяне на лични данни на институции и граждани (АУ01)
Свали файла Образец
Свали файла Предоставяне на обобщени данни за населението (АУ02)
Свали файла Образец
Свали файла Предоставяне на данни от националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България (АУ03)
Свали файла Образец
Свали файла Предоставяне на достъп до Национална база данни “Население” (АУ04)
Свали файла Образец
Свали файла Издаване на удостоверение за верен ЕГН (АУ05)
Свали файла Образец на удостоверение за верен ЕГН
Свали файла Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти и разрешение за издаване на технически одобрения (АУ06)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА №АУ06
Свали файла Отписване от актовите книги на имотите – държавна собственост на имоти - публична държавна собственост (АУ07)
Свали файла Образец
Свали файла Разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) на проекти за устройствени схеми (АУ08)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № АУ08
Свали файла Одобряване на специализирани устройствени схеми и на районни устройствени схеми (АУ09)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № АУ09
Свали файла Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения (АУ10)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № АУ10
Свали файла Приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика на проекти за общи устройствени планове (АУ11)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № АУ11
Свали файла Одобряване на общи устройствени планове за селищни образувания с национално значение (АУ12)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № АУ12
Свали файла Приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) на проекти за подробни устройствени планове (АУ13)
Свали файла ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № АУ13
Свали файла Одобряване на подробни устройствени планове (АУ14)
Подобни статии:
 

Реклама