Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”София 1303
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64
тел. 926-10-10, факс 926-14-40
Изх. № 91-01-293/21.11.2005 г.

ОТНОСНО: Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица.

Със сведенията за осигурителен стаж и доход през 2004 г. осигурените лица получават издадения от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), с който могат да проверят по всяко време осигурителния си статус чрез ИНТЕРНЕТ-страницата на НОИ – www.noi.bg или чрез информационните терминали в ТП на НОИ. Справка за актуалното състояние на осигурителния статус се генерира чрез въвеждане на ЕГН и ПИК.

В случаите, когато лицата не са получили своя ПИК на адреса, на който е било изпратено сведението по чл. 9 от Инструкция № 1/2000 г. на Управителя на НОИ за 2004 г., не са имали сведение или са го изгубили, се процедира по следния начин:

Лицето подава молба в териториално поделение на НОИ. За защита на данните, представляващи информация за икономическата му идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни, молбата се подава лично или чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Молби, подадени по пощата, не се разглеждат.

При подаване лично на молбата за предоставяне на ПИК, лицата трябва да се идентифицират чрез документ за самоличност. Когато молбата се подава от упълномощено лице, към нея се прилага пълномощното.

С оглед предотвратяване злоупотреба с лични данни се генерира нов ПИК.

В тридневен срок от завеждането на молбата в ТП на НОИ, длъжностното лице издава удостоверение с ПИК, което следва да се получи лично или от нотариално упълномощен представител срещу подпис.

Удостоверенията не се изпращат по пощата.

Подобни статии:
 

Реклама