ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Клас по НКП: аналитични специалисти, Код по НКП: 24297001

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: Висше юридическо - специалност „Правораздаване“.
2. Образователна степен: “Магистър”.
3. Задълбочени теоретически и практически знания на правната уредба на трудовите, осигурителните отношения, гражданското право и гражданския процес, финансово, данъчно и административно право.
4. Познания относно реда и начина на представителството при сключване на договори и пред трети лица и държавни институции.
5. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.
6. Професионален опит: Не по-малко от 3 години стаж по специалността.
7. Владеене на чужди езици: Добро владеене на английски или друг чужд език.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Ръководи и организира представителството на предприятието пред трети лица, държавни органи и процесуално представителство пред съд.
2. Организира защитата на интересите на предприятието при неизпълнение на сключени договори.
3. Дава становища и парафира проектите за договори и вътрешни актове на работодателя във връзка с тяхната законосъобразност.
4. Координира работата по обосноваване на законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи и предлага за привличане към юридическа отговорност работници и служители, допуснали нарушения при изпълнение на трудовите им задължения.
5. Дава становище при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и при налагане на дисциплинарни наказания.
6. Участва в преговорите за сключване на колективния трудов договор.
7. Ръководи и координира работата на останалите юрисконсулти.
8. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за законосъобразното прилагане на законодателството в предприятието.
2. Отговаря за всички пропуски и вреди, настъпили от неправилно прилагане и тълкуване на нормативните разпоредби.
3. Носи отговорност за законосъобразното съставяне на вътрешните актове на работодателя и издаваните от него заповеди и нареждания.
4. Отговаря за осъществяване на организацията по представителството пред трети лица и държавни органи и спазването на законоустановените срокове за това.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Главният юрисконсулт е на пряко подчинение на ръководителя на предприятието.
2. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с началниците на звената в предприятието и длъжностните лица относно законосъобразността на тяхната дейност.
3. Осъществява контакти и взаимодействия с длъжностни лица от органите на изпълнителната и съдебната власт, както и с представители на други предприятия и институции по линията на договорни връзки и взаимоотношения.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил: ..................
(подпис)

Утвърдил: ......................
(подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): ...............................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): .......................................

Дата ..............

Подобни статии:
 

Реклама