ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
Длъжност – ЕКОЛОГ

Код по НКПД 2211 6029

Структурно звено
структурна единица –
териториално звено –

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Управителя на фирмата
Длъжността ръководи:
Административно – няма подчинени
Методически – няма подчинени

Цел на длъжността – Длъжността еколог отговаря на потребностите от контролиране спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите и опазване на природните ресурси.

Основни взаимоотношения

Вътрешни:
Има служебни контакти с всички отдели на фирмата – на различни управленски нива.
Външни:
Контактува с различни организации за решаване на оперативните въпроси на дейността по опазване на околната среда.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения и права:

1. Да познава:
• Законодателството, стандартите и нормативите, касаещи дейностите свързани с екология – опазване на околната среда и използване на природните ресурси.
• Производствената и организационна структура на предприятието и перспективите за развитие.
• Технологическите процеси и режима на производство.
• Реда за провеждане на екологически експертизи за предпланови, предпроектни и проектни материали.
• Методите за провеждане на екологичен мониторинг.
2. Проучване на световния и български опит в областта на опазване и съхранение на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
3. Контролира спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.
4. Разработва проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й.
5. Участва в провеждането на екологични експертизи за технико-икономическите обосновки на проекти за разширение и реконструкция на действащото производство, а също и за създаване на нови технологии и оборудване.
6. Участва в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци.
7. Контролира състоянието на околната среда, където е разположено предприятието и следи спазването на екологическите стандарти и норми.
8. Разработва технологични регламенти, графики за аналитичен контрол, инструкции и друга техническа документация.
9. Участва в проверката за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
10. Участва в работата на комисията по провеждане на екологична експертиза на дейността на фирмата.
11. Организира воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството.
12. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
13. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
14. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
15. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
16. Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:

• изпълнение на служебните си задължения;
• работата на сътрудниците си;
• недостоверната информация за изпълнението на плановите задачи;
• неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от прекия ръководител;
• неприети мерки за предотвратяване на възникнали нарушения при неспазване на правилата по ЗБУТ, ППО, които създават опасност за дейността на предприятието;
• недостатъчната и недостоверна информация по време на изпълнение на задълженията си и неспазване на предвидените срокове;
• спазването на трудовата дисциплина от служителите в отдела;
• спазване на конфиденциалност на поверителната информация.

Права:

1. Контролира спазването на екологичните стандарти и норми.
2. Организира проверки за съответствие на техническото оборудване с изискванията за опазване на околната среда.
3. Взема решения и дава указания за решаване на оперативните въпроси, свързани с екологията.
4. Контролира спазването на предписанията на комисията по екология.
5. Изисква и получава необходимите материали и документи, касаещи дейността.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:

• ефективен контрол за спазване на екологичните стандарти и норми;
• предвиждане на проблемите и предлагане на решения;
• самостоятелност и увереност в действията;
• дисциплина на работното място;
• проява на необходимата инициативност;
• работа в екип.

Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Висше инженерно техническо образование
Вид и равнище на образованието:
Висше инженерно техническо образование, Екология. Специализации в областта на мониторинга на околната среда.
Професионален опит:
Работа като специалист в областта на екологията

Специални умения:

Специализации в областта на управлението, умения за работа в екип, умение за работа с компютърни и информационни системи, подпомагащи дейността.
Владеене на чужди езици: английски език
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, съобразителност, аналитичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, точност, лоялност, честност.

Други специфични изисквания:

Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Умения за водене на преговори, спорове и решаване на конфликти.
Условия на труд и производствена среда:

Специфични условия на труд;

Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа, съобразно действащото законодателство.
Режим на труд и почивка;
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.

Битови придобивки и привилегии;

Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Система за работната заплата:

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ:

/...................../

ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

...........................................................................................................................
(трите имена)

........
подпис

дата

Подобни статии:
 

Реклама