ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Код по НКПД 2149 6035

Структурно звено – Дирекция „Проектиране“
структурна единица – Отдел „Проектиране на електрически инсталации“

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Началника на отдел „ Проектиране на електрически инсталации“
Задачите се получават и отчитат:
– при възникване на проект;
– всяка седмица;
– текущо, в процеса на работа.

Длъжността ръководи:

Административно
Проектанти и чертожници

Цел на длъжността:

Да извършва предпроектно проучване, проектиране и да изпълнява проектантски надзор при изпълнението на проектираните електрически инсталации съобразно изискванията на стандарта.

Основни взаимоотношения

В предприятието:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки в дирекция „Проектиране“, както и с работници и служители от другите отдели и звена.
Възникналите спорни въпроси се поставят пред началника на отдел „Проектиране на електрически инсталации“.
Извън предприятието:

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:

1. Проучва и проектира електрически инсталации и мрежи въз основа на заданието за проектиране.
2. Консултира възложителя и го подпомага при изработването на проектното задание.
3. Извършва предварително (прединвестиционно) или обемно-устройствено проучване в зависимост от възложената задача.
4. Извършва проектиране на електрически инсталации и мрежи в съответствие с проектното задание при спазване на технически правила и нормативи, противопожарните и други технически изисквания и правилата за безопасност.
5. Съставя обяснителна записка на част „Електрическа“ на техническия проект и/или на работния проект.
6. Съгласува изработения проект на част „Електрическа“ с архитекта и с проектантите на другите проектни части.
7. Упражнява авторски надзор и информира началника на отдел „Проектиране на електрически инсталации“ при забелязано нарушение на авторските права върху проекта и практическата му реализация.
8. Участва при съставянето на актове и протоколи по време на строителството и ги подписва.
9. Изпълнява и други задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа.

Отговорности:

Проектантът на електрически инсталации носи следните основни отговорности:

1. Отговаря с подписа си за качественото и в съответствие със заданието изпълнение на разработваните от него проекти.
2. Носи отговорност за качеството на извършваната работа и в случаите на нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.
3. Отговаря за спазване на нормативната уредба в областта на строителството.
4. Носи отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
5. Отговаря за техническото състояние на поверената му офис и друга техника и инвентар.
6. Носи отговорност за съхранението на получените от него документи, задания, проекти, изходни данни и др.
7. Отговаря за спазване правилата за противопожарна охрана, технически правила и нормативи, както и за съблюдаването на екологичните изисквания.

Профил на длъжността

От проектанта електрически инсталации се изисква:
Познаване на нормативната уредба и документите:
1. Познаване на общите и специфичните изисквания относно общото строително проектиране и проектантската дейност в областта на електрическите инсталации.
2. Познаване на нормативната уредба, в това число:
– Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
– Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
– Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
– Наредба № 1 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Електротехник“;
– Кодекс на труда;
– Кодекс за професионалната етика на инженерите;
– Правилник за вътрешния трудов ред;
– правила и правилници за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност;
– други правилници и наредби, както и действащите спрямо него вътрешни актове на предприятието.
3. Познаване и правилно използване на контролно-измервателните инструменти и апаратура.

Професионална подготовка:

1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер или средно – степен специалист с подходяща за спецификата на проектантската дейност специалност (ел. мрежи и системи, ел. инсталации и др.).
2. Да има професионален опит: най-малко 1 г. като електроинженер или електротехник по проектирането, експлоатацията или поддръжката на електрически инсталации.
3. Да ползва английски език на ниво „Preintermediate“.
4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда.

Личностни изисквания:

1. Да проявява способност за работа в екип и недопускане на конфликти.
2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители.
3. Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност.
4. Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на проектирането проблеми.
5. Да повишава знанията и квалификацията си.

Условия на труд и производствена среда:

Специфични условия на труд:
Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на обекта, съобразно действащото законодателство.
Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Други

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:

За длъжността се прилага заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ:.........................

УТВЪРДИЛ:.........................

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

.................................................................................................................................
(трите имена)

........
подпис

дата

Подобни статии:
 

Реклама