ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Код по НКПД 2149 6034

Структурно звено – Отдел „Проектиране“

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Главен конструктор
Задачите се получават и отчитат:
– при възникване на проект;
– всяка седмица;
– текущо, в процеса на работа.

Длъжността ръководи:
Административно
Проектанти и чертожници

Цел на длъжността:
Да създава скици, технически и работни проекти на нови детайли и машини.

Основни взаимоотношения

В предприятието:

При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки в дирекция „Проектиране“, както и с работници и служители от другите отдели и звена.
Възникналите спорни въпроси се поставят пред Главния конструктор и началника на отдел „Проектиране“.

Извън предприятието:

При изпълнение на задълженията си инженер-конструктурът осъществява контакти с патентни ведомства, изпитвателни лабратории

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
1. Изготвя идейни проекти, скици и технически задания към проектантите..
2. Обезпечава работните задания с информация относно спазването на патентните права, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда, ефективността на разработваните машини и детайли
3. Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли.
4. Анализира техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката на нови машини.
5. Ръководи изработката на техническата документация, съпътстваща новите изделия.
6. Работи по усъвършенстване на вече съществуващи машини и детайли с цел подобряване на техните характеристики.
7. Упражнява авторски надзор и информира началника на отдел „Проектиране“ при забелязано нарушение на авторските права върху проекта и практическата му реализация.
8. Изпълнява и други задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа.

Отговорности:

Конструкторът носи следните основни отговорности:
1. Отговаря с подписа си за качественото на разработваните от него машини и детайли.
2. Носи отговорност за качеството на извършваната работа и в случаите на нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.
3. Отговаря за спазване на нормативната уредба – правилното използване на патенти, изобретения, съответствие на новите машини и детайли с приложимите стандарти, изискванията за безопасни условия на труд и техническа безопасност.
4. Отговаря за техническото състояние на поверената му офис и друга техника и инвентар.
5. Носи отговорност за съхранението на получените от него документи, задания, проекти, изходни данни и др.
6. Отговаря за спазване правилата за противопожарна охрана, технически правила и нормативи, както и за съблюдаването на екологичните изисквания.

Профил на длъжността

От конструктора се изисква:
Познаване на нормативната уредба и документите:
1. Познаване на общите и специфичните изисквания относно общото проектиране и проектантската дейност.
2. Познаване на нормативната уредба, в това число:
– Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
- Кодекс на труда;
- Патентно законодателство
– Кодекс за професионалната етика на инженерите;
– Правилник за вътрешния трудов ред;
– правила и правилници за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност;
– други правилници и наредби, както и действащите спрямо него вътрешни актове на предприятието.

Професионална подготовка:

1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер 2. Да има професионален опит: най-малко 3 г. като проектант или конструктор.
3. Да ползва английски език на ниво „Preintermediate“.
4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда, Да познава CAD/CAM системи за проектиране.

Личностни изисквания:

1. Да проявява способност за работа в екип и недопускане на конфликти.
2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители.
3. Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност.
4. Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на работата проблеми.
5. Да повишава знанията и квалификацията си.
- 6. Да е творческа личност със сериозна мотивация и стремеж към създаване на нови продукти.

Условия на труд и производствена среда:

- Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
За длъжността се прилага заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.

- Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ:......................

УТВЪРДИЛ:......................
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

.................................................................................................................................
(трите имена)

.......
подпис

дата............

Подобни статии:
 

Реклама