ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА:ГЕОДЕЗИСТ

Клас по НКП: 2-аналитични специалисти; Код по НКП: 2148-6001

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование минимално – средно-специално (строителен техникум, гимназия по строителство, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност)
2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.
3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност, лоялност и отговорност, комуникативност.
4. Желателно е притежаването на шофьорска книжка.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Дейността на геодезиста се състои в самостоятелно или в екип извършване на полска и канцеларска работа свързана с производствените задачи, на територията на цялата страна.
2. Трябва да умее да работи с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS. Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и съхранение.
3. Да познава нормативната уредба свързана с Кадастъра, геодезията и друга, необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за актуалността и.
4. Да може да работи с компютър и периферни устройства (принтер, плотер, скенер и други), като познава добре общоприложния софтуер (WORD, EXCEL) и отлично специализирания софтуер за обработка на геодезически измервания – TPLAN, SKGIOM, SKI и други. Софтуер за създаване на Кадастрални карти – MKAD, KROKI, AKSTER или друг.
5. Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки.
6. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрол в тази насока.
7. Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.
8. Дейността на геодезиста се осъществява при ненормиран работен ден. Когато възложената задача го изисква, дейността продължава и след изтичане на 8-часовия работен ден, а по заповед на Управителя дейността се извършва и в почивни дни, като извънредния труд се компенсира.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА

1.Всеки работник има право:
1.1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
1.2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи, като отговаря и за помощния персонал.
2.Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него и от помощния персонал.
3.Носи отговорност за качественото и отговарящо на нормативните изисквания изпълнение на възложените задачи.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на Управителя на фирмата.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1.Документи, които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; други вътрешни актове.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил:..................
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика:

Работник: .......................................................................

Дата:....................................

Подпис на работника:......................

Подобни статии:
 

Реклама