Длъжностна характеристика
ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Код по НКПД 2143 6012

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Началника на Отдел „Енергетичен“
Задачите се получават и отчитат:
– месечно;
– седмично;
– текущо, в процеса на работа.

Длъжността ръководи:

Административно:
Електротехници от група „Поддръжка на металорежещи машини“

Цел на длъжността:

Да организира профилактични прегледи, поддръжка и текущ ремонт на електрообзавеждането на металорежещите машини в предприятието.

Основни взаимоотношения

В предприятието:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки в дирекция „Производствено-техническа“, с ръководителите на цеховете с металообработващи машини, както и с работници и служители от другите отдели и звена.
Възникналите спорни въпроси се поставят пред началника на отдел „Енергетичен“.

Извън предприятието:

Поддържа връзки и отношения с представители на фирми, производители и доставчици на електрообзавеждане за металорежещи машини, инструменти и контролно-измервателни уреди.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:

1. Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на електрообзавеждането на металорежещите машини, в това число за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях.
2. Разработва и след утвърждаването им от началника на отдел „Енергетичен“ организира изпълнението на план-графиците за провеждане на технически прегледи и профилактика на електрообзавеждането на металорежещите машини в предприятието.
3. Прави заявки за доставка на контролно-измервателна техника, резервни части и инструменти.
4. Организира плановите, профилактичните и аварийните ремонти на електрообзавеждането на металорежещите машини в предприятието.
5. Съхранява предадената му техническа документация и схеми на електрообзавеждането на металорежещите машини в предприятието.
6. Участва в приемателните комисии при приемането на извършени от външни изпълнители ремонти.
7. Уведомява началника на отдел „Енергетичен“ за всяка възникнала повреда на повереното му оборудване и предлага мерки за нейното отстраняване.
8. Прави писмени доклади до началника на отдел „Енергетичен“ за констатирани неправомерни действия от страна на персонала при експлоатацията на металорежещите машини и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби.
9. Организира разследване и установява причините за настъпили повреди и аварии на електрообзавеждането на металорежещите машини и за последиците от тях.
10. Участва като лектор в техническата учебна година, както и в комисиите по присъждане на съответната квалификация.
11. Провежда начални и периодични инструктажи по техниката на безопасност на труда и пожарна безопасност.
12. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
13. Изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдел „Енергетичен“ във връзка с възложеното му електрообзавеждане и друга техника.

Отговорности:
Инженерът електрообзавеждане носи следните отговорности:

1. Отговаря за изправната работа и своевременните ремонти на електрообзавеждането на металорежещите машини.
2. Носи отговорност за качеството на извършваната под негово ръководство профилактика и ремонтна дейност и поддръжка.
3. Отговаря за спазването на нормативните изисквания и вътрешните правилници и правила за безопасна работа и противопожарна охрана.
4. Носи отговорност за незабавното спиране от експлоатация на металорежещите машини, създаващи опасности за живота и здравето на работниците и служителите или нарушаващи екологичните и ергономичните изисквания и норми.

Профил на длъжността

От инженера електрообзавеждане се изисква:
1. Познаване на общата документация относно технологичния процес и детайлно познаване на електрообзавеждането на металорежещите машини, както и за режимите, условията и правилата за тяхната безопасна експлоатация.
2. Познаване и правилно използване на контролно-измервателните инструменти и уреди.
3. Познаване в детайли на реда и изискванията по профилактиката, поддръжката и извършването на ремонт на електрообзавеждането на металорежещите машини.
4. Нормите, нормативите, стандартите и условията за осигуряване на безаварийна работа на електрообзавеждането при високо качество на изпълняваните от тях операции.
5. Вътрешните правила и правилниците за работа и за осигуряване на трудова и технологична дисциплина в дружеството.
1. 6.Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Професионална подготовка:

1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер с подходяща за спецификата на производството специалност.
2. Да има професионален опит: най-малко 1 г. на подобна позиция.
3. Да ползва английски език.
4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда.
5. Да познава и програмните възможности на металорежещите машини с програмно управление.

Личностни изисквания:

1. Да проявява способност за работа в екип, да умее да организира и сплотява колектива и да пресича възникващите конфликти.
2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с ръководителите, с подчинените и с другите работници и служители.
3. Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването.
4. Да е способен на бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности, в това число при аварии и природни бедствия.
5. Да повишава знанията и квалификацията си, както и да помага за повишаване на квалификацията на други работници и специалисти.
Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд;
Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на обекта, съобразно действащото законодателство.
Режим на труд и почивка;
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии;
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Други

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:

За длъжността се прилага заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ:..................

УТВЪРДИЛ:..................

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

.................................................................................................................................
(трите имена)

....... подпис

дата

Подобни статии:
 

Реклама