Свидетелство за дарение

Печат

СВИДЕТЕЛСТВО
За дарение

С благодарност към ...... .............................................................................................................
за направеното дарение в размер на ........................ лв. (.................... лева) в полза на ..............................................................................................................................................,
Данъчен номер: ............................, БУЛСТАТ: .........................................

Дата: ..........

За Надарения:.........................

Подобни статии: