ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Клас по НКП: ръководни служители, Код по НКП: 1236 6002

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Планира, управлява и координира дейността на компютърния отдел в предприятието
2.Контролира дейността на персонала зает с обслужването на компютърните системи.
3.Оформя документите, свързани с доставките, ремонта и поддръжката на компютърната техника и периферия..
4.Координира разпределението на наличната компютърна техника и оптималното и натоварване..
5.Ръководи и контролира работата на служителите заети с компютърното обслужване на предприятието.
6.Прави предложения за усъвършенстване на организацията на работа на отдела..
7.Участва при провеждането на инвентаризации на компютърната техника и периферия..
8.Контролира и ръководи процесите по обновяване на компютърната техника в предприятието..
9. Дава заявки на доставчици за доставка на нова техника и резервни части и контолира изпълнението на зявките в качествено и количествено отношение.
10.Изпълнява и други конкретно възложени му от управителя задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговаря за правилната експлоатация на компютърната техника и периферни устройства.
2.Носи отговорност при установяване на липси на резервни части за компютърната техника.
3.Отговаря за спазване на правилата за използване на компютърната техника и периферни устройства.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена управителя на фирмата.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производствени звена, със счетоводството, с работниците и служителите в складовата база и с всички служители които използват компютърна техника. Поддържа връзки с доставчиците на компютърна техника, периферни устройства и софтуер.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на доставяните компютърна техника, периферни устройства и софтуер..

IV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Трябва да знае:
а)нормативните и стандартизационни документи, свързани с експлоатацията на компютърната техника и периферни устройства;
б)изискванията за правилното използване на компютрите и периферията;
в)нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и за противопожарна безопасност;
г)компютърните и други автоматизирани системи за организация на работа в дейността на предприятието.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: висше по специалност, свързана с компютърната техника, с образователно квалификационна степен „бакалавър".
2.Друга квалификация: добро владеене на английски език,
3.Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността.

Изготвил:...................................

Управител:............................

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен .

СЛУЖИТЕЛ:.....................................................................................................................
(име и фамилия на служителя)

Подпис:........................

Дата:.........................

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама