ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
Длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Код по НКПД 1223 7003

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Управител на организацията
Длъжността ръководи:
Административно – служители в отдела
Методически – служителите от отдел „Архитектурен“, както и изпълнителите на проекта и строителството

Цел на длъжността

Отговаря на потребностите от техническо ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор по време на строителните дейности.

Основни взаимоотношения

Вътрешни:
Има служебни контакти със служителите на фирмата.
Външни:
Контактува с държавен и технически надзор и други организации, обезпечаващи проектантската и строителни дейности, фирми и юридически лица, подизпълнители на основни и довършителни дейности.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:

1. Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности.
2. Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.
3. Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване разходите на материални ресурси при строителството на обектите, снижаване стойността за експлоатацията им на база подобрените качества на проектните, градоустройствени и архитектурно-планови решения.
4. Подготвя данните за окончателния договор със заявителя, както и обосновка за договорената цена.
5. Участва в работата на комисията по избор на терена за строителството, в подготвянето на заданието за проектиране и организацията за инженерно проучване за разработване на проекто-сметната и друга техническа документация.
6. Участва в съставянето на комплексни план-графици за изпълнение на изследователските, проектните, конструкторските и технологични работи за обектите.
7. Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата.
8. Формира задания на подизпълнителните организации за изпълнение на поръчки и им осигурява необходимите изходни данни.
9. Решава всички въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на документацията.
10. Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проектни, градоустройствени и архитектурно-планови решения, икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация.
11. Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация и държавните стандарти, норми, правила и инструкции.
12. Извършва заверка и защита на проекта във висшестоящи организации.
13. Участва в разглеждането и съгласуването предложената проектно-сметна документация.
14. Решава всички възникнали въпроси в процеса на подготовка на строителството, пускане на обекта в действие, усвояването на проектните мощности.
15. Организира работата по отстраняване на откритите пропуски в проектно-сметната и друга техническа докеминтации, а също така и по отчетите на изразходваните утвърдени суми.
16. Подготвя предложение към ръководството на проектната организация и заявителя на проекта, за нанесените в работните документи изменения.
17. Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации.
18. Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и експлоатацията на построените обекти и на тази основа предлага решения за подобряване на техническото и икономическо ниво на проектните дейности.
19. Следи новите технологии в бранша.
20. Участва в експертни съвети, конференции, семинари, свързани с дейността.
21. Следи перспективите за развитие на отрасъла, методите на проектиране, организацията, планирането.
22. Следи добрите международни практики в проектирането и строителството – стандарти, сертификати, патенти.
23. Спазва техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно проектирането на обекти за различни предназначения.
24. Използва съвременни технически средства, предназначени за проектиране и изчисления на технически данни и подготовката на техническата документация.
25. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
26. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
27. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
28. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
29. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
30. Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:

1. Качеството на архитектурния проект.
2. Контрол на качеството и ефективността при проектирането и подготовката на техническата документация.
3. Изготвянето на реални и рационални план-графици за етапите на изпълнение на обекта.
4. Навреме подадена до управителя информация.
5. Поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща проектно строителната дейност.
6. Точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
7. Неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от управителя.

Права:

1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
4. Да изисква спазването на приетия проект, съгласно правата му като авторски надзор.
5. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:

1. Своевременно вземане на решение при възникнали проблеми по време на проектирането, строителството.
2. Спазване на поетите срокове за подготовка на проектната документация;
3. Предлагане на съвременни проектни решения.
4. Ефективно използване на материали.
5. Минимални пропуски по проекта, възникнали по време на строителните работи.
6. Редовен авторски контрол.
7. Проява на необходимото творчество и инициативност.
8. Работа в екип.

Профил на длъжността

Вид и равнище на образованието:
Висше образование, специалност Архитектура

Професионален опит:
Опит като архитект, проектант поне 3 години.

Допълнителна квалификация:
Специализации в областта на архитектурата, умения за работа в екип. Административни и организаторски умения.
Работа с компютър и използване на съвремени софтуерни продукти за архитектура, проектиране и строителство.

Владеене на чужди езици: английски

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.

Други специфични изисквания:

1. Умения за работа в екип.
2. Умение за поемане на лична отговорност.
3. Умение за вземане на решения.
Условия на труд и производствена среда:

Работи в офис с обособено работно място, оборудвано с технически средства, подпомагащи работата му.

Специфични условия на труд:

Ползва компютър и друга офис техника. Ползва служебна кола и служебен телефон. Ако обектите са извън населеното място, ползва командировки.
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен външен вид.

Битови придобивки и привилегии:

Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Система за работната заплата:

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ...............................

УТВЪРДИЛ:...............................

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

..................................................................................................
(трите имена)

........
подпис

дата...........

Подобни статии:
 

Реклама