ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността НАЧАЛНИК ЦЕХ

Клас по НКП: ръководни служители Код по НКП: 1222 5004

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование – висше техническо със специалност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ( свързана с вида на производството ).
2. Образователна степен: “бакалавър” (респ. “магистър”).
3. Познания на основни нормативни актове, свързани с:
А. Трудово и осигурително законодателство;
Б. Здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопастност и опазване на околната среда;
В. Нормативни актове и вътрешни инструкции относно техническите изисквания към произвежданата в цеха продукция, технологичните правила и оборудване.
4. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани със системите за управление.
5. Професионален опит.
6. Лични качества - инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

1. Ръководи организацията на труда и производството в цеха.
2. Осъществява контрола за техническата и оперативна подготовка на работа в цеха и осигуряване на техническа и технологична документация, инструменти, материални и енергийни ресурси.
3. Утвърждава производствените знания и графиците за тяхното изпълнение.
4. Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати от работата на цеха.
5. Прави предложения за назначаване на работници в цеха и повишаване на професионалната квалификация на работещите в това производствено звено.
6. Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопастност на труда.
7. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за правилното използване на оборудване.
2. Отговаря за правилното съхранение на материалните ресурси и взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.
3. Отговаря за равнищвто на здравословни и безопастни условия на труд в цеха.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Началник цеха е пряко подчинен на началник отдел “Производствен” ( или на директора по производствените въпроси ).
2. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с главния механик, главния енергетик, главния технолог, началниците на функционалните отдели и водещите специалисти в тях, както и с началниците на смените.
3. При необходимост осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия по линията на производствените връзки.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама