ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
Длъжност Търговски директор

Код по НКПД 1210 7105

Категория персонал: Ръководни служители

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Длъжността е пряко подчинена на Изпълнителния Директор на Дружеството
Длъжността ръководи:
Служители в Отдел „Продажби“

Цел на длъжността:

1.Ръководи екип от търговски представители, сътрудници и всички търговски обекти на фирмата.
2.Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиенти на фирмата, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоките.
3.Контролира и подпомага привличането на нови клиенти.
4.Контролира и ръководи осъществяването на директни продажби на стоки на ключови клиенти.
5.Съдейства при решаване на рекламации на стоките.
6.Наблюдава и се стреми към запазване клиентите на фирмата, както и разширяването на търговските контакти.
7. Инициира началото на търговски преговори с потенжиални клиети, договоря условията на сътрудничество, сключва и подписва търговски договори от името на фирмата..
7.Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Служители в отдел Продажби, продуктови мениджъри, куриери, доставчици
Външни:
Клиенти

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения и отговорности:

1.Отговаря за създаването и ръководството на организацията за приемане на поръчките на клиенти за доставка на стоки.
2.Контролира качеството на текущото обслужване на клиентите.
3.Длъжен е да извършва всички дейности, възложени от управителя на фирмата във връзка с предлагането на стоки на клиенти на фирмата.
4.Отговаря за активното търсене и привличане на нови клиенти.
5.Длъжен е да пази в тайна информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп.
6.Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
7.Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
8.Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
9.Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.

Права:

1.Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2.Прави предложения пред управителя на фирмата за подобряване дейността по продажби на стоки (услуги).
3.Има право да изисква и получава необходимата служебна информация и актуални нормативни документи, регламентиращи дейността му и касаещи продажбите.
4.Има право да предлага провеждането на допълнително обучение на подчинения му екип.

Специфични функции и задачи:

1.Провежда регулярни срещи с екипа си за поставяне/разпределение на задачи и получаване на обратна връзка.
2.Провежда две индивидуални срещи месечно с всеки търговски представител за ревизия на резултатите.
3.Контролира и подпомага изготвянето на оферти към клиентите.
4.Контролира и подпомага попълването на място, при клиента или в офис на фирмата необходимите документи за заявените стоки от страна на клиента.
5.Контролира и подпомага подготовката на договори за продажба на стоки.
6.Попълва месечен отчет за извършената дейност на екипа си.
7.Изготвя месечни планове за нови продажби.
8.Анализира предстоящи нужди на клиентите.
9.Следи за предстоящите изисквания, нужди и очаквания на потребителите.
10.Информира Изпълнителния Директор на Дружеството за всякакви проблеми, свързани с безопасността на труда, в момента на възникването им.
11.Сезира своевременно Изпълнителния Директор на Дружеството за възникнали проблеми в дейността му.

Профил на длъжността

Вид и равнище на образованието:
Висше образование, степен магистър, Маркетинг и мениджмънт
Професионален/управленски опит:
3 години търговски опит.
Опит на ръководна позиция е предимство.
Специални знания и умения:
1.Познаване на асортимента от стоки (услуги) на фирмата.
2.Общи икономически и маркетингови познания.
3.Организационни и управленски умения.
4.Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми.
5.Търговски умения.
6.Организаторски умения.
7.Комуникативни умения.
8.Умения да взема решения.
9.Способност да усвоява нови неща.
10.Компютърна грамотност.
11.Шофьорска книжка.

Владеене на чужди езици:
Владеене на Английски език на работно ниво.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
1.Отговорност.
2.Стремеж към постигане на резултати.
3.Инициативност.
4.Честност.
5.Дисциплинираност.
6.Лоялност към работодателя.
7.Дипломатичност.

Условия на труд и производствена среда: има установено работно място, персонален компютър, стационарен телефон (служебен мобилен телефон)

Специфични условия на труд;
Няма.
Режим на труд и почивка;
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.

Други

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Съгласно уговореното в индивидуалния Трудов договор

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

.................................................................................................................................
(трите имена)

...............
подпис

Подобни статии:
 

Реклама