ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Длъжност: Специалист по програмиране на приложен софтуер

Шифър по Националната класификация на професиите: 3122
Клас от НКП: Приложен специалист

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Разработва и създава приложни програмни продукти по предварително изготвено техническо задание.
Следи за новостите в програмирането и програмните езици и в съответствие с единната политика на Дружеството, създава програмни продукти.
Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на създадените от него приложни програмни продукти, подбира кирилизиращи програми, оптимални за работата на програмния продукт в съответната операционна система.
Подготвя инсталационен пакет и документация (ръководство за инсталация и ръководство за потребителя) на програмните продукти, които е разработил и ги поддържа в актуално състояние.
Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на стандартни приложни програмни продукти.
Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на кирилизиращи програми и други, необходими за нормалната работа на приложните програмни продукти.
Администрира, поддържа и актуализира програмните продукти, създадени от него.
Периодично следи за състоянието на програмните продукти и коректността на базите данни, които е разработил и предал за експлоатация.
При необходимост администрира приложните продукти, използвани в дружеството.
При необходимост, замества останалите специалисти в техните основни функции.
При необходимост извършва конфигуриране, инсталиране на операционна система, стандартен системен и приложен софтуер и антивирусни програми на компютърните системи.
При необходимост оказва методическа помощ на компютърните потребители за разрешаването на комплицирани проблеми, възникнали при употреба на стандартния приложен софтуер.
Води отчет и контролира състоянието на предоставената му компютърна техника и програмни продукти.
Поддържа информационната банка от данни за състоянието на разработените от него софтуерни продукти в Дружеството.
Поддържа информационна банка от данни за новостите и състоянието на пазара на софтуерни продукти в областта на създаването и поддържането на приложен софтуер.
Осигурява необходимия обем качествена и навременна информация от клоновете, предприятията и отделите на управлението за анализ и вземане на ефективни управленчески решения.
Познава организацията на управлението и структурите му в клоновете и предприятията на Дружеството.
Познава принципите на формирането и движението на информационните потоци в управлението на Дружеството.
Спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

2. ОТГОВОРНОСТИ

2.1 Общи отговорности:
Носи административна отговорност за нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба.
За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.
За качественото, оперативно и точно изпълнение на задачите.
За достоверността на информацията, документите и резултатите, изготвяни от него.
За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

2.2.Специфични отговорности
За стопанисването на компютърната техника и програмните продукти, с които работи.
За достоверността на оперативната информация, създавана от него.
За съхраняване на програмните продукти, разработени от него.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

3.1 Образование: Висше
3.2 Образователно квалификационна степен:Бакалавър
3.3 Специалност: Електроника; информатика; компютърни системи и технологии; автоматика; информационна и управляваща техника; физика; математика; техническо.
3.4 Квалификация.
3.4.1 Трудов стаж: препоръчително - 1 година в областта на информационните технологии.
3.4.2 Професионална квалификация: Компютърен инженер, информатик, физик, математик, инженер по автоматика.
3.4.3 Езикова квалификация: препоръчва се ползването на английски език.


4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1 Йерархически връзки:
Пряко подчинен на Ръководителя на Дружеството.
4.2 Функционални връзки:
Вътрешни: С всички лица в трудови, служебни и други правоотношения с Дружеството.

ИЗГОТВИЛ:...........................................

СЪГЛАСУВАЛ:...............................

Запознат с длъжностната характеристика: ........................................................................................................

Дата: ......................

Подпис:...........

Подобни статии:
 

Реклама