ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ПРОДАВАЧ

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5221

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Поддържа търговския вид на работното си място.
2. Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качествата на стоките.
3. Приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури.
4. Аранжира стоките на работното си място и витрините.
5. Поддържа хигиената в района на работното си място.
6. Съдейства на клиентите при предявяване на рекламации.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за опазване на поверените стоки от повреди.
2. Носи отговорност за констатирани липси на стоки.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на магазина.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с клиенти и доставчици.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставката на стоки.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Трябва да знае:
а)нормативн
ите актове и вътрешните инструкции, свързани с правилата на търговско обслужване;
б)реда и изискванията за извършване на инвентаризации;
в)нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност;
г)компютърните и други автоматизирани системи за извършване на продажби и установяване състоянието на наличните стоки.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: средно.
2.Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.
3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама