ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ЕКСКУРЗОВОД

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5115

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Посреща туристите и осигурява транспортирането им до обектите за настаняване.
2. Придружава туристите при осъществяваните мероприятия и екскурзии и изнася информационни беседи.
3. Оформя документите, свързани с транспортирането и храненето на туристическите групи, извън постоянното им настаняване.
4. Осигурява защита на интересите на туристите при различни ситуации.
5. Изпраща туристите при отпътуване и осигурява транспортирането им до съответните аерогари или ж.п. гари.
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за безпроблемното осигуряване на необходимите условия съгласно туроператорския договор.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от некомпетентно изпълнение на екскурзоводските задължения.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на ръководителя на туро-ператорското бюро.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала на обектите за настаняване и хранене.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други туроператорски организации по линия на екскурзоводните, връзки.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с влизането, пребиваването и напускането на страната от чужди туристи;
б) реда и изискванията за извършване на настаняване и организация на храненето в туристическите обекти;
в) нормативните изисквания за митническия и граничния контрол и валутния режим;
г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на туроператорска дейност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше по туризъм, с образователно-квали-фикационна степен „специалист по...".
2. Друга квалификация: работа с компютър и много добро владеене на английски език и още на един чужд език.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама