ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ..............................................

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От ................................................................................................
ЕГН ............................. ,  на длъжност ............................................. ,
в ........................................................................................................
Мястото, където пребивава болния – ..............................................
...........................................................................................................

        Декларирам, че няма друг незает на работа член от семейството, от който да бъде гледан болния.

        За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата: ...........................
Гр. (с.) .........................

Декларатор: ..............................

Подобни статии:
 

Реклама