...........................................................................
/наименование на фирмата, организацията/

З А П О В Е Д

№ ……… / ………………. г.

 

На основание чл. 190 ал. 1 т...................................... ...........................................................
/изписвате текстовете от КТ, въз основа на които налагате наказанието/
наказвам с

ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ

 
............................... ........................ ....................... ........................ ,  ЕГН .........................................
на длъжност ................................ ................................................ ,  код по НКПД ..........................
съгласно трудов договор № … от ………… и на основание ………… прекратявам трудовото правоотношение с .......................................................................................................................... ,
считано от датата на връчване на заповедта.

Фактическите обстоятелства, свързани с извършеното нарушения са:
............................ ........................................................... ....................................................................
............................ ........................................................... ................................................. ...................
............................ .................. ......................................... ....................................................................
/описвате подробно извършеното нарушение/

Мотивите за налагане на наказанието са:
.............................. ........... .......................................... ........................................................................
............................. ....................................................... .......................................................................
............................ ......................................................... ......................................................................
/описвате поведението на работника при извършване на нарушението, неговото предишно поведение, какви обяснения сте получили или не/

На лицето да се изплатят следните обезщетения:

1. ................................. ......................................................... ...........................................................

..................................... ......................................................... .............................................................   

2. ........................................... ............................................ ..............................................................

............................................... ............................................. ...............................................................         

Препис от заповедта да се връчи на лицето и на отдел "Личен състав" за изпълнение.
Работникът/служителят отказа да се запознае със съдържанието на заповедта и/или отказа да я получи срещу подпис. Поради което настоящата заповед му беше изчетена на глас и/или връчена в присъствието на:
...........................................................................................................................................................
/името и длъжността на свидетеля/

 

Дата на връчване на заповедта:   ......................... г    

Работодател:  .........................................................
/................................................................... /


Работник (служител):
/................................................................... /

Подпис на свидетеля:  .............................
/при отказ на работника(служителя) да се запознае и/или да подпише заповедта/

 

Реклама