........................................................................
(наименование на фирмата, организацията)

 

З А П О В Е Д

№ ……… / ………………. г.

 

На основание .................................... ......................................... ....................................................  

ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

с ............................... ................................................. ........................ ,  ЕГН ..........................................
на длъжност ........................ ................... ....................................... ,  код по НКПД ............................
считано от ........................... г.

Причини за прекратяване на трудовия договор:
....................................................... ................................ ................................................
............................... ...................... ................................ ...................................................

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:

1. по чл.220, ал.1 от КТ (за срока на недаденото или неспазено предизвестие) - ................................... лв.

2. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск - ................................. лв.

Други условия:
........................... ........................... ............................ ......................... .........................................
........................... ......................... ............................... ......................... .............................................
................................ ..................... ............................. .......................... ...............................................

 

 

Настоящата заповед се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна:

 

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ....................................

РАБОТОДАТЕЛ: .......................................
/ подпис /  

 

Подписан екземпляр от настоящата заповед е връчен на ........................... г.

Отдел Човешки ресурси :  .....................................
/ подпис /

Подобни статии:
 

Реклама