До Ръководителя на ..............................................................  
Копие: Отдел “Личен състав”

 

П Р Е Д И З В Е С Т И Е

От ................................................................................

Уважаеми/а/ г-н /г-жо .................................................. ,

Съгласно чл. 326 от Кодекса на труда Ви отправям едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор от ......................................................................... г.,           сключен с представляваното от Вас предприятие (фирма, организация).
Цитираният трудов договор следва да бъде прекратен на основание чл. 326 ал. … считано от             г.,         като за срока на предизвестие ще Ви моля да ми бъде изплатено дължимото възнаграждение, както и обезщетение за неползван платен годишен отпуск след прекратяване на трудовото ми правоотношение съгласно разпоредбите на КТ.
Надявам се отношенията ни да се уредят коректно и с оглед добрия тон.

 

гр. / с. .................................................................................. Работник:..........................................
дата .....................................                                                                /........................................ /

 

Дата на връчване на Предизвестието –  ........................  г.               

Работодател:.........................................................................
  /........................................ /

Работник:..........................................
/........................................ /  

Подобни статии:
 

Реклама