До..........................................................................................
на  длъжност..........................................................................
в............................................................................................

 

П Р Е Д И З В Е С Т И Е

От .....................................................  ЕГН ...........................  на длъжност .........................................
в...........................................................

 

Уважаеми/а/ г-н /г-жо .................................................. ,

Съгласно чл. 328 от Кодекса на труда, Ви отправям едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия Ви договор от ......................................................................... г.,           сключен с представляваното от мен предприятие (фирма, организация).
Цитираният трудов договор следва да бъде прекратен на основание чл. 328 ал. … т. … считано от                 г., като за неспазеното предизвестие ще Ви бъде изплатено
обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за месец .................   съгласно чл. 220 ал. 1 от КТ.

 

гр. / с. ............................................................................. Работодател:..........................................
дата ........................................                                                           /........................................ /

 

Дата на връчване на Предизвестието –                                      г.              

Работодател:.........................................................................
  /........................................ /

Работник:..........................................
/........................................ /   

Подобни статии:
 

Реклама