ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността:
Експерт, здраве и безопасност при работа

Клас по НКП: АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Единична група: 2412 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Код по НКПД: 2412-6002 ЕКСПЕРТ, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Структурно звено, в което се намира длъжността: направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в предприятието
Териториално разположение на длъжността: офиса на фирмата

І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Обобщено описание на работата- организиране, координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятието съгласно нанционалното законодателство.

2.Трудови задачи и задължения:
2.1.разработва и актуализира Правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда;
2.2.разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд;
2.3.организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
2.4.изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
2.5.изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
2.6.организира обучението на КУТ и ГУТ, разработва и реалаизира програми за квалификация и преквалификация на работещите по ЗБУТ;
2.7.провежда проучвания на мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опзване на тяхното здраве;
2.8.анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване;
2.9.създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация;
2.10.подготвя анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието;
2.11.организира снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване;
2.12.въвежда съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
2.13.координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2.14.координира действията по изпълнение на задъженията за осигуряване на безопасност и здрве при съвместна работа на рабоиници от различни предприятия;
2.15.контролира спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работещите;
2.16.консултира длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ;
2.17.при констатирани нарушения предписва мерки на съответните длъжностни лица за остраняване на нарушенията, информира управителя на фирмата и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица;
2.18.при констатиране на непосредствена опасносст за живота и здравето на работеощите информира управителя на фирмата и спира машини, съоръжения, работни места, кото незабавно информира за това и съответното длъжностно лицие за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите;
2.19.контролира извършването на начални инструктажи по ЗБУТ с новопостъпили работници, както и провеждането на периодични интструктажи и обучения за опресняване познанията по ЗБУТ на всички работиници;
2.20.организира, участва и подпомага разследането на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, изготвя протоколи и информира ръководството на предприятието;
2.21.работи в екип с персонала на службата по трудова медицина и съдейства за популяризиране на неговата дейност.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1.Подчиненост на длъжността- на управителя на фирмата.
2.Взаимодействие с други длъжности във фирмата- с всички работници и служители в предприятието.
3.Връзки с други фирми ( или длъжности в тях)- с предствавители на външни организации или държавни органи, свързани с организацията и контрола по безопасност и здраве при работа на работните места и с обучението на работниците и служителите по осигуряването на ЗБУТ.
4.Получаване на задачите- устно от управителя на фирмата.
5.Отчитане на задачите- с периодични устни доклади.

ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Материални и финансови ( по опазване имуществото и активите на фирмата)- отговаря за вреди, причинени на работодателя от аварии и трудови злополуки, настъпили в резултат на лоша организанция и занижен контрол по спазване на националното законодателство за осигураване на безопасност и здраве при работа.
2.По безопасността на труда- носи отговорност за неизпълнение на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на предприятието.
3.По опазване здравето и работоспособността на другите- носи отговорност за недостатъчна информираност, обучение и инструктаж на персонала на предприятието за правата, задълженията и отговрностите му, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
4.По опазване на фирмената тайна и поверителната информация- носи отговорност за разгласяване на информация, станала му известна в предприятието , ако това е повлияло негативно върху дейността и развитието на преприятието.
5.За резултатите от трудовата дейност- носи дисциплинарна и имуществена отговорност за липсата на ефективна система за защита и профилактика на професионалните рискове на територията на предприятието, въпреки че работодателят е осигурил средства и време за това.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

1.Специфични условия на труд- длъжността няма специфичен характер и организация на труда.
2.Режим на труд и почивка- определят се лично в зависимост от натовареността на работата.
3.Работно и униформено облекло, лични предпазни средства- длъжността не изисква работно и униформено облекло.Работодателят осигурява необходимите лични предпазни средства при пребиваването в строителните обекти на предприятието във връзка с изпълнението на дейността.
4.Битови придобивки и привилегии- съгласно индивидуална договореност с работодателя.


V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

повременна.

VІ.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

съгласно Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд.

VІІ.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Знания, умения и опит:
1.1.Вид и равнище на образованието- образователно и квалификационно ниво 7 – образователно-квалификационна степен „магистър“
1.2.Трудов опит- над 5 години практика.
1.3.Специални умения- да познава:
 трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 технологията и произвадственните мощности в предприятието;
 технологичното оборудване на предприятието и правилата за техническа екс плоатация на машините и електросистемата;
 специфичните рискови работни места в предприятието, организацията на производството, вида на използваните суровини и материали;
 системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд ILO-OSH 2001 и OKSAS 18001;
 опита на най – добрите фирми в страната и чужбина по въпросите на ЗБУТ.
1.4.Поведенчески характеристики- комуникативност, работа в екип.
2.Личностни изисквания към изпълнителя:
2.1.Задължителни- инициативност, способност да взема решения, убедителност, издръжливост, емоционална стабилност;
2.2.Препоръчителни- юридическа и медицинска култура, владеене на чужд език.
3.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността- Кодекс на труда и наредбите по прилагането му, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и наредбите по прилагането му, Закон за техническите изисквания и наредбите по прилагането му, Кодекс за социално осигуряване, Закон за националната стандартизация и др.

VІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се осъществява от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.
2.Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна на изискванията към извършваната работа на работното място, утвърдени от ръководителя на предприятието.

Дата: …………………… г.

Декларатор: ………………

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама