ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността РАБОТНИК ИЗОЛАЦИЯ

Клас по НКП: квалифицирани производствени работници Код по НКП: 71342003

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Полагане на изолации .
2. Изучаването на технологията на полагането на изолациите;
3. Подготовката на материалите във вид годен за прилагането им според изискванията на производителя;
4. Направа и разваляне на скелета;
5. Обслужване на строителен подемник до 500 кг
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качественото изпълнение на възложената работа, правилното съхранение на материалите; правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти;
2. Спазва определение от работодателя правила и инструкции за безопасност и дзраве на работа, противопожарната защита, действия при кризисни ситуации, санитарно-хигиенни изисквания приложими за работното място и за дейността, която осъществява

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на бригадир , строителен техник.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки и взаимоотношения с общ работник, бригадир , строителен техник.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае: предназначението и начините за работа с и подемник до 500 кг.; видовете изолации и други елементи, свързващи вещества, запълнители и изолационни материали; разходните норми; състава и начина за приготвяне на сухи смеси за обикновени мазилки; да подравнява основата на мазилката; използваните инструменти, транспортните средства и приспособления при извършване на възложената му работа

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.
2. Друга квалификация: способност за работа в екип, оперативност, комуникативност, отговорност, етичност, лоялност.

Подобни статии:
 

Реклама