ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността:
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Код по НКПД: 1223 3006 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
Предприятие:
Структурно звено, в което се намира длъжността- строителен обект в направление “Производство” на предприятието.
Териториално разположение на длъжността- в обектите на предприятието.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Обобщено описание на работата- осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект.

2.Трудови задачи и задължения:
2.1.осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект;
2.2.упражнява контрол на строителната площадка;
2.3.подробно проучва ПСД и работните чертежи;
2.4.разглежда и предава работните проекти на изпълнителите;
2.5.организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация.
2.6.контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;
2.7.контролира допускането до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или отстраняване на повреди;
2.8.изготвя обобщено ( калкулативно) табло и анализира резултатите;
2.9.осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения;
2.10.планира техническото обслужване;
2.11.осигурява работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица;
2.12.осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на робота при опасни и вредни за здравето условия;
2.13.контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали;
2.14.приема от бригадирите извършената робота по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
2.15.участва в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план- графици;
2.16.изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1.Подчиненост на длъжността- на управителя на фирмата.
2.Взаимодействие с други длъжности във фирмата- с работниците и служителите на предприятието; с органа по безопасност и здраве при работа.
3.Връзки с други фирми (или длъжности в тях)- с доставчици, проектанти, надзорници, инвеститори и др.
4.Получаване на задачите- от управителя.
5.Отчитане на задачите- на управителя.
6.Планиране- планира самостоятелно работата си в рамките на поставените срокове, в съответствие с поставените задачи

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговорност за ресурси/ оборудване:
1.1. Носи отговорност за изпълнението на задачите на строителния обект;
1.2. Носи отговорност за предоставеното му оборудване;
1.3. Носи отговорност за подчинения му персонал: строителен техник, строителни бригади;
1.4. Носи отговорност за:
- качествено и в срок изпълнение на плана по всички показатели;
- за срочното и качествено предаване на видовете работи, етапи, обекти;
- най- икономичното разходване на суровини, материали и енергия;
- лична материална, дисциплинарна и наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети и солидарна отговорност за непроявен надзор на преките извършители на щетите;
- опазване в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са му станали известни във връзка с упражняването на дейността, както и да не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес;
- спазване на Правилника за вътрешния трудов ред;
- спазване на определените от работодателя правила и инструкции за безопасност и здраве при работа, противопожарна защита, действия при кризисни ситуации, санитарно- хигиенни изисквания приложими за работното място и за дейността, която осъществява;
- спазване изискванията съгласно държавните нормативни документи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, Закон за ЗБУТ, Наредби и др.
2.Вземане на решения:
2.1.Взема самостоятелни решения по отношение на организацията на работата и начина на изпълнение на поставените задачи.
2.2.Взема решения по поставените за робота задачи в рамките на конкретни правила (регламентирано в нормативни актове) и общи правила.

IV.УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

1.Условия на труд- работодателят е длъжен да осигури условия за работа на служителя по трудовото правоотношение, съгласно чл.127 от КТ.
2.Режим на труд и почивка- съгласно разработения физиологичен режим на труд и почивка за работното място, съобразен с изискванията на КТ.
3.Работно и униформено облекло, лични предпазни средства- работодателя е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства.
4.Битови придобивки и привилегии- съгласно индивидуална или колективна договореност с работодателя.

V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

повременна.

VІ.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

съгласно Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за безопасност и здраве при работа; Оценка на риска; Режими на труд и почивка.

VІІ.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Знания, умения и опит:
1.1.Вид и равнище на образованието- висше техническо, средно специално.
1.2.Трудов опит- не по- малко от една година
1.3.Специални умения- да познава Правилника за документооборот и конкретните правила за работа на предприятието.
1.4.Поведенчески характеристики- оперативност, комуникативност, отговорност, етичност.

VІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящата длъжностна характеристика е изготвена съгласно чл.127, ал.1, т.4 от Кодекса на труда и е неразделна част от трудовия договор на лицето съгласно чл.62, ал.3 от КТ.
2.Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна на изискванията към извършваната работа на работното място, утвърдени от ръководителя на предприятието.
3.Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се осъществява от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.

Дата: …………………………………….. г.

Декларатор: ………………….

Подобни статии:
 

Реклама