ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността:
ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ

Клас по НКП: НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
Единична група: 9313 РАБОТНИЦИ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ
Код по НКПД: 93130001 ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ

Структурно звено, в което се намира длъжността: строителен обект в направление "Строително производство" на предприятието
Териториално разположение на длъжността: в строителните обекти на предприятието

І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Обобщено описание на работата- изпълнение на рутинни задачи в строителството на сгради, свързани с употребата на ръчни инструменти и значителни физически усилия.
2.Трудови задачи и задължения:
2.1.изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности на строителни обекти, складове, бази, площадки;
2.2.извършва товаро- разтоварни работи по всякакви превозни средства и преносни работи на строителни площадки;
2.3.почиства, измива и измита бетонния, мозаечни, дървени и с изкуствена настилка подове, врати, прозорци, шкафове и др.;
2.4.почиства строителни площадки от снежна покривка,; почиства и отстранява храсти; прелива и пренася вода с кофи и др. съдове за приготвяне на бетон и разтвори;
2.5.насипва пясък, цимент, мозайка и др. материали в чували;
2.6.почиства: арматура от ръжда стори тухли от бетон; канавки и визури; кофраж и кофражни платна от полепнал бетон;
2.7.маже кофраж с кофражно масло; покрива бетон с рогозки против измръзване; изважда и набива полигонни и пикатни колчета;
2.8.спазва нормативната уредба за безопасност и здраве при работа и за противопожарна защита и Правилника за вътрешния трудов ред.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1.Подчиненост на длъжността- на ръководителя на обекта.
2.Взаимодействие с други длъжности във фирмата- с работници от обекта; с органа по безопасност и здраве при работа.
3.Връзки с други фирми (или длъжности в тях)- няма.
4.Получаване на задачите- устно от прекия ръководител.
5.Отчитане на задачите- устно на прекия ръководител.

ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Материални и финансови (по опазване имуществото и активите на фирмата)- носи отговорност за вреди, настъпили от неправилно използване на инструментите и съоръженията.
2.По безопасността на труда- носи отговорност за спазване на правилата за безопасност и здраве при работа.
3.По опазване здравето и работоспособността на другите- носи отговорност за спазване на правилата за безопасност и здраве при работа, за пожарна безопасност на обекта.
4.По опазване на фирмената тайна и поверителната информация- носи отговорност за разгласяване на фирмена информация.
5.За резултатите от трудовата дейност- носи дисциплинарна и имуществена отговорност за неспазване на технологичната и производствената последователност на извършваните операции.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

1.Условия на труд- работодателят е длъжен да осигури условия за работа на служителя по трудовото правоотношение, съгласно чл.127 от КТ.
2.Режим на труд и почивка- съгласно разработения физиологичен режим на труд и почивка за работното място, съобразен с изискванията на КТ.
3.Работно и униформено облекло, лични предпазни средства- работодателя е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства.
4.Битови придобивки и привилегии- съгласно индивидуална или колективна договореност с работодателя.

V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА- повременна.

VІ.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

съгласно Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за безопасност и здраве при работа; Оценка на риска; Режими на труд и почивка.

VІІ.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Знания, умения и опит:
1.1.Вид и равнище на образованието- без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище.
1.2.Трудов опит- не се изисква.
1.3.Специални умения- да познава начините за пренасяне или транспортиране на необходимите за строителството материали; видовете приспособления и инвентар, използвани при изпълнението на строителни работи; последователността на извършваните строителни работи; правилата за безопасност и здраве при работа и противопожарна безопасност.
1.4.Поведенчески характеристики- умение за работа в екип.
2.Личностни изисквания към изпълнителя:
2.1.Задължителни- сръчност, съобразителност, физическа сила и издръжливост.
2.2.Препоръчителни- инициативност.
3.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността- Кодекс на труда; Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

VІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящата длъжностна характеристика е изготвена съгласно чл.127, ал.1, т.4 от Кодекса на труда и е неразделна част от трудовия договор на лицето съгласно чл.62, ал.3 от КТ.
2.Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна на изискванията към извършваната работа на работното място, утвърдени от ръководителя на предприятието.
3.Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се осъществява от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.

Дата: …………………… г.

Декларатор: ………………

Подобни статии:
 

Реклама