ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЛЪЖНОСТ: АРМАТУРИСТ

Код по НКПД: 71232001

I. Длъжностни задължения

1. Характеристика на изпълняваната работа
Монтаж на готово заготвена арматура.

2. Основни функции и задължения
2.1. Разчита монтажния арматурен план Участва в пренасянето на готовата фасонирана арматура;
2.2. Участва в пренасянето на готовата фасонирана арматура;
2.3. Участва в стифирането и подреждането на арматурата;
2.4. Привързва прътите на кофража;
2.5. Завързва пръти и снажда стойки при отделни видове работи-греди, плочи, колони и др. Съгласно изискванията;
2.6. Огъва краищата на арматурата, изрязва, връзва и подготвя за бетониране.
3. Допълнителни функции и задължения
В процеса на работа извършва земни и изкопни работи.
4. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Да познава и спазва:
4.1. Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на строително-монтажни работи;
4.2. Правилника при безопасността на труда при товаро-разтоварните работи /Д-05-001/;
4.3. Наредба №16 на МЗ и МТСП от 1999г.за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
4.4. Инструкциите по безопастността на труда при изпълнение на арматурните работи на строителния обект;
4.5. Инструкциите по безопастността на труда при работа с неподвижни и подвижни скелета и люлки;
4.6. Инструкциите по безопастността на труда при работа в изкопи;
4.7. Правилата за оказване на първа, долекарска помощ при увреждане здравето при работа /1994г./;
4.8. Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /2000г./
5. Отговорности :
Носи отговрност за :
5.1. Неизпълнение на производствените задачи в резултат на нарушаване трудовата и технологична дисциплина;
5.2. Качеството на извършваните арматурни работа;
5.3. Разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на суровини, материали,машини и енергия.
5.4. Неспазване на правилата за безопасност и здраве при работа и инструкциите за противопожарна защита.

II. Изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – основно с курс за квалификация.
2. Трудов стаж – над 3 години по специалността.
3. Квалификационни изисквания
Да познава:
3.1. Предназначението, начина на полагане и разходните норми на използваните материали.
3.2. Начините и средствата за ръчно полагане на арматурата
3.3. Начина за транспортирането, складирането и съхраняването на материалите, както и изискванията към тяхното качество.
3.4. Технологията и правилата за изпълнение на всички армировъчни работи, допуските при изпълнението им и качествените изисквания към тях;

III. Организационно управленски връзки и взаимоотношения

1. Йерархически:
Подчиненост – на прекия ръководител
Ръководство – няма
2. Функционални:
Вътрешни – с прекия ръководител и другите работници
Външни - няма

IV. Общи и заключителни разпоредби

1. Настоящата длъжностна характеристика е изготвена съгласно чл.127 ал.1 т.4 от Кодекса на труда и е неразделна част от трудовия договор на лицето съгласно чл.62 ал.3 от КТ.
2. Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна в структурата и на изискванията към извършваната работа и работното място, утвърдени от работодателя.

Дата на утвъждаване: ……………..г.

Утвърдил: ………………….

Подобни статии:
 

Реклама