ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЛЪЖНОСТ:КОФРАЖИСТ

Код по НКПД: 71232004

I. Длъжностни задължения

1. Характеристика на изпълняваната работа
Кофраж плочи, греди, колони стълби и други.

2. Основни функции
2.1. Извършва всички видове кофражни работи;
2.2. Извършва подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности при, кофражни работи
2.3. Разчита планове и детайли при; кофражни работи
2.4. Работи с преносими ел. инструменти и приспособления, поддържа ги в изправен вид;
2.5. Изработва всички видове шаблони;
2.6. Измерва и изчислява необходимите основни и спомагателни материали, спазвайки нормите за извършване на работа;
2.7. Отчита извършената работа.

3. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Да спазва ПБТ при строително – монтажните работи, инструкциите за безопасност на труда и противопожарна охрана, инструкциите за безопасна работа със скелета, стълби, люлки и др.

4. Носи отговорност за:
4.1. Изпълнение на производствените задачи и качеството на извършваната работа.
4.2. Разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на материали и енергия.
4.3. Нарушаване на трудовата и технологична дисциплина, разпространяване фирмени тайни.
4.4. Неспазване на правилата за безопасност и здраве при работа и инструкциите за противопожарна защита.

II. Изисквания за заемане на длъжността

1. Образование – основно с курс за квалификация.
2. Трудов стаж – 3 година.
3. Квалификационни изисквания – да познава:
3.1. Предназначението, свойствата, начина на монтаж и разходните норми на използваните материали.
3.2. Начините за транспортирането, складирането и съхраняването на материалите, както и изискванията към тяхното качество.
3.3. Технологията и правилата за изпълнение на всички видове зидарски и кофражни работи.
3.4. Изискванията при измерване и отчитане на извършените работи.

III. Организационно управленски връзки и взаимоотношения

1. Йерархически:
Подчиненост – на бригадира
Ръководство – няма

2. Функционални:
Вътрешни – с работниците от звеното
Външни - няма

IV. Общи и заключителни разпоредби

1. Настоящата длъжностна характеристика е изготвена съгласно чл.127 ал.1 т.4 от Кодекса на труда и е неразделна част от трудовия договор на лицето съгласно чл.62 ал.3 от КТ.
2. Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна в структурата и на изискванията към извършваната работа и работното място, утвърдени от работодателя.

Подобни статии:
 

Реклама