Задължения:
1. Да обслужва и работи с различни видове автокранове.
2. Добросъвестно, качествено и в срок да изпълнява възложените му транспортни и специални задачи.
3. Да придвижи крана до мястото за вдигане и преместване на товари, закачва товари, контролира закачването, повдигането, преместването и спускането на товари.
4. Да премества различни видове товари, като спазва изискванията и технологичните инструкции за дейността.
5. Да осъществява управление на ходовото, повдигателното, въртеливото движение, наклона на стрелата и на допълнителните съоръжения.
6. Да спазва инструкциите за безопасност при работа с автокранове

7. Следи за техническото състояние на поверената му техника и осигурява безопасно движение по пътищата при спазване инструкциите за безопасност на труда.
8. Да не предизвиква пътно-транспортни произшествия чрез виновно поведение.
9. Ежедневно да извършва технически оглед на МПС.
10. Да се грижи за собствената си безопасност и тази на останалите работници или служители.
11. Да спазва правилата за оказване на първа помощ при увреждане здравето при работа.
12. Да спазва правилника за вътрешния трудов ред, както и да изпълнява всички други задължения, произтичащи от нормативен акт или индивидуалния трудов договор.
13. Да информира преките си ръководители за възникнали проблеми и нередности във връзка с дейността.

Отговорности:
1. Отговаря за стопанисването, правилното съхранение на МПС, оборудване и съоръжения, които са му поверени при изпълнение на възложената му работа.
2. Стопанисва и отговаря за опазването на поверените му горивно-смазочни материали и гуми, като се стреми към тяхното икономично разходване.

Подобни статии:
 

Реклама