Длъжностна характеристика на паркетчия

Печат

1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предприятие:
Звено/бригада:
Категория персонал: квалифициран работник
Код по НКП:
Длъжност: Паркетчия

2 МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
…………………….

3 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Полага различни видове паркет, дюшемета, лайсни и первази.

4 ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. Подготовка на подовете, където ще се полага паркета или дюшемето;
2. Подреждане на дървен класически паркет със свръзка нут и перо;
3. Подреждане на ламиниран паркет със свръзка нут-перо със залепване и клик система без ползване на лепила;
4. Подреждане на дюшеме;
5. Монтаж на лайсни и первази;
6. Подпомагане на другите работещи в звеното при извършване на паркетчийски работи.

5 ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Подготвя подовете, където се полагат паркетите или дюшемето;
Доставя необходимите пакети с паркет или дъски за дюшеме до мястото на полагането им;
Разкроява паркета или дюшемето;
Приготвя и нанася използваното лепило;
Полага необходимите подложки и изолационни материали (в зависимост от технологията) преди полагане на паркета или дюшемето;
Полага паркета или дюшемето на подовете;
Напасва полаганото дюшеме или паркет;
Изпълнява сложни декоративни паркети с различни фигури от различни видове дърво;
Разкроява и монтира лайсни и первази;
Цикли положения паркет или дюшеме (ако е технологично необходимо);
Грундира положения паркет или дюшеме (ако е технологично необходимо);
Разчита чертежи, скици и схеми;
Извършва прегледи преди започване на всяка работна смяна на използваните инструменти и защитни и помощни средства по отношение на тяхната изправност;
При установени неизправности при прегледите докладва на бригадира или техническия ръководител;
При нужда подпомага извършването на паркетчийски работи от другите членове на звеното;
Спазва технологичните изисквания за извършване на паркетчийски работи;
Спазва правилата и инструкциите за безопасна работа на обекта;
Спазва установените правила на вътрешния трудов ред;
Спазва правилата за аварийна и пожарна безопасност;
Изпълнява писмените и устни законни разпореждания на бригадира и техническия ръководител относно технологията на работа, поредността на извършване на строителните и монтажните работи и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта;
Изпълнява писмените разпореждания на координатора по безопасност и здраве на обекта след съгласуване с лицето по безопасност и здраве, техническия ръководител и прекия си ръководител;
При установени нередности по отношение на технологията, трудовата дисциплина и правилата на безопасна работа докладва на прекия си ръководител (бригадира);
Съхранява и използва добросъвестно с грижа на добър стопанин поверените му инструменти, машини и съоръжения, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
Поддържа в изправност поверените му инструменти, машини и съоръжения и лични предпазни средства;
Използва по предназначение поверените му инструменти, машини и съоръжения, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
При установени предпоставки за аварии и излагане на опасност на живота и здравето му и това на други работещи преустановява незабавно работа и напуска опасния участък, като уведомява бригадира и техническия ръководител;
Не изпълнява възложената му работа, без да използва осигурените му лични предпазни средства и даденото му работно облекло;
Не премахва самоволно без разрешението и знанието на техническия ръководител поставените средства за колективна защита;
Не започва работа на височина, без да е преминал съответния вид инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
Познава и прилага правилата за безопасност и здраве при работа.

6 ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТА

Работата като обем, местоизпълнение и последователност се възлага от бригадира. Паркетчията е пряко подчинен на бригадира на звеното и изпълнява неговите разпореждания, както и тези на техническия ръководител на обекта, работодателя, координатора по безопасност и здраве, длъжностното лице по безопасност и здраве.

7 ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ

Работникът носи пряка отговорност за качественото и навременно изпълнение на възложената му работа и спазването на технологичната дисциплина и правилата за безопасност и здраве при работа.
Носи имуществена отговорност съгласно Кодекса на труда за поверените му инструменти, материали, работно облекло и лични предпазни средства.
Носи дисциплинарна отговорност за нарушаване на правилата на вътрешния трудов ред и правилата за безопасност и здраве при работа.

8 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Паркетчията взема самостоятелно решения само за начина и подхода при изпълнението на преките си задължения. Тези решения осъществява с относителна самостоятелност след дадено одобрение от бригадира.

9 ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Образователна степен: средно специално образование
Професионална област:
Професионален опит:
Необходими знания: Трябва да познава технологията на направата на различни видове паркети и дюшеме;
Да знае начините за оразмеряване и допустимите отклонения при направа на паркети и дюшеме;
Трябва да притежава познания за свойствата на използваните материали;
Да може да разчита скици, чертежи и схеми;
Да може да си служи с различните видове дърводелски инструменти.

Изменения и допълнения на настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на ………………………г.

Подобни статии: