1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предприятие:
Звено/бригада:
Категория персонал: квалифициран работник
Код по НКП:
Длъжност: Зидаро-мазач

2 МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

……………………

3 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА


Изгражда от тухли, газобетонни блокчета и каменни блокчета, свързвайки ги с вароциментов разтвор, вътрешни и външни стени, надзиди, декоративни и подпорни зидове и огради. Измазва изградените стени и зидове с вароциментов разтвор.

4 ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. Направа на стени и зидове от тухли, газобетонни блокчета и/или каменни блокове;
2. Направа на свързващи мазачески разтвори;
3. Измазване на стени и зидове;
7. Подпомагане на другите работещи в звеното при извършване на зидарски и мазачески работи.

5 ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- Доставя тухли, газобетонни блокчета и каменни блокове до мястото на зидане;
- Използва за доставка на строителни материали и продукти повдигателни съоръжения или мачтови подемници;
- Приготвя и разбърква варовия разтвор;
- Доставя готовия вароциментов разтвор до мястото на зидане или мазане;
- Използва скелета, люлки и работни платформи, подвижни скелета;
- Изпълнява сложни зидарии и зидарии за сложно архитектурно оформление;
- Знае начините за оразмеряване и допустимите отклонения при направа на особено сложни зидарски работи;
- Разчита чертежи, скици и схеми;
- Извършва прегледи преди започване на всяка работна смяна на използваните инструменти и защитни и помощни средства по отношение на тяхната изправност;
- При установени неизправности при прегледите докладва на бригадира или техническия ръководител;
- При нужда подпомага извършването на зидарски и мазачески работи от другите членове на звеното;
- Спазва технологичните изисквания за извършване на зидарски и мазачески работи;
- Спазва правилата и инструкциите за безопасна работа на обекта;
- Спазва установените правила на вътрешния трудов ред;
- Спазва правилата за аварийна и пожарна безопасност;
- Изпълнява писмените и устни законни разпореждания на бригадира и техническия ръководител относно технологията на работа, поредността на извършване на строителните и монтажните работи и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта;
- Изпълнява писмените разпореждания на координатора по безопасност и здраве на обекта след съгласуване с лицето по безопасност и здраве, техническия ръководител и прекия си ръководител;
- При установени нередности по отношение на технологията, трудовата дисциплина и правилата на безопасна работа докладва на прекия си ръководител (бригадира);
- Съхранява и използва добросъвестно с грижа на добър стопанин поверените му инструменти, машини и съоръжения, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
- Поддържа в изправност поверените му инструменти, машини и съоръжения и лични предпазни средства;
- Използва по предназначение поверените му инструменти, машини и съоръжения, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
- При установени предпоставки за аварии и излагане на опасност на живота и здравето му и това на други работещи преустановява незабавно работа и напуска опасния участък, като уведомява бригадира и техническия ръководител;
- Не изпълнява възложената му работа, без да използва осигурените му лични предпазни средства и даденото му работно облекло;
- Не премахва самоволно без разрешението и знанието на техническия ръководител поставените средства за колективна защита;
- Не започва работа на височина, без да е преминал съответния вид инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Познава и прилага правилата за безопасност и здраве при работа.

6 ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТА

Работата като обем, местоизпълнение и последователност се възлага от бригадира. Зидаро-мазачът е пряко подчинен на бригадира на звеното и изпълнява неговите разпореждания, както и тези на техническия ръководител на обекта, работодателя, координатора по безопасност и здраве, длъжностното лице по безопасност и здраве.

7 ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ

Работникът носи пряка отговорност за качественото и навременно изпълнение на възложената му работа и спазването на технологичната дисциплина и правилата за безопасност и здраве при работа.
Носи имуществена отговорност съгласно Кодекса на труда за поверените му инструменти, материали, работно облекло и лични предпазни средства.
Носи дисциплинарна отговорност за нарушаване на правилата на вътрешния трудов ред и правилата за безопасност и здраве при работа.

8 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Зидоро-мазачът взема самостоятелно решения само за начина и подхода при изпълнението на преките си задължения. Тези решения осъществява с относителна самостоятелност след дадено одобрение от бригадира.

9 ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Образователна степен: средно специално образование
Професионална област:
Професионален опит:
Необходими знания: Трябва да познава технологията на направата на различни видове зидарии и мазилки;
Трябва да притежава познания за свойствата на използваните материали;
Да може да разчита скици, чертежи и схеми;
Да познава устройството на такелажните приспособления и да умее да работи с тях.

Изменения и допълнения на настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на ………………………г.
Лице, заемащо длъжността:……………………….
(име и фамилия)


подпис:…………………
дата: ……………….. г.

Подобни статии:
 

Реклама