1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предприятие:
Звено/бригада:
Категория персонал: квалифициран работник
Код по НКП:
Длъжност: бетонджия

2. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

…………………..

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Извършване на бетонови работи.

4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. Извършване на бетонови работи.
2. Подготвителни работи за извършване на бетонови работи.
3. Подпомагане на другите работещи в звеното при извършване на армировъчни работи.

5. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва подготовка на участъците за полагане на бетон;
Полага бетон;
Извършва прегледи преди започване на всяка работна смяна на използваните инструменти и защитни и помощни средства по отношение на тяхната изправност;
При установени неизправности при прегледите докладва на бригадира или техническия ръководител.
Подпомага извършването на бетонови работи от другите членове на звеното;
Спазва технологичните изисквания за извършване на бетонови работи;
Обслужва бетон – помпите и други машини и съоръжения за извършване на бетонови работи;
Изпълнява задълженията на сигналист при механизирано полагане на бетона;
Обслужва съоръженията за механизирано транспортиране на бетона;
Спазва правилата и инструкциите за безопасна работа на обекта;
Спазва установените правила на вътрешния трудов ред;
Спазва правилата за аварийна и пожарна безопасност;
Изпълнява писмените и устни законни разпореждания на бригадира и техническия ръководител относно технологията на работа, поредността на извършване на строителните и монтажните работи и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта;
Изпълнява писмените разпореждания на координатора по безопасност и здраве на обекта след съгласуване с лицето по безопасност и здраве, техническия ръководител и прекия си ръководител;
При установени нередности по отношение на технологията, трудовата дисциплина и правилата на безопасна работа докладва на прекия си ръководител (бригадира);
Съхранява и използва добросъвестно с грижа на добър стопанин поверените му инструменти, машини и съоръжения, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
Поддържа в изправност поверените му инструменти, машини и съоръжения и лични предпазни средства;
Използва по предназначение поверените му инструменти, машини и съоръжения, материали, работно облекло и лични предпазни средства.

6. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТА

Работата като обем, местоизпълнение и последователност се възлага от бригадира. Бетонджията е пряко подчинен на бригадира на звеното и изпълнява неговите разпореждания, както и тези на техническия ръководител на обекта, работодателя, координатора по безопасност и здраве, длъжностното лице по безопасност и здраве. При използване на електрически инструменти и съоръжения изпълнява указанията на енергетика по отношение на безопасната и правилна работа с поверените му машини, инструменти и съоръжения.

7. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ

Бетонджията носи пряка отговорност за качественото и навременно изпълнение на възложената му работа и спазването на технологичната дисциплина и правилата за безопасност и здраве при работа.
Носи имуществена отговорност съгласно Кодекса на труда за поверените му инструменти, материали, работно облекло и лични предпазни средства.
Носи дисциплинарна отговорност за нарушаване на правилата на вътрешния трудов ред и правилата за безопасност и здраве при работа.

8. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Бетонджията взема самостоятелно решения само за начина и подхода при изпълнението на преките си задължения. Тези решения осъществява с относителна самостоятелност след дадено одобрение от бригадира.

9. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Образователна степен: средно специално образование
Разряд:
Професионална област:
Професионален опит:
Необходими знания: Бетонджията трябва да познава технологията на бетоновите свойства, физическите свойства и строителните характеристики на използваните материали при извършване на бетоновите работи. Да може да разчита технически чертежи и проекти. Трябва да притежава правоспособност за работа с бетон-помпа (друга машина).

Изменения и допълнения на настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на ………………………г.

Лице, заемащо длъжността:……………………….
(име и фамилия)


подпис:…………………
дата: ……………….. г.

Подобни статии:
 

Реклама