Длъжност ПОЛЕВЪД

Наименование Код по НКПД
6111 1002


Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:…………….
Как се получават и отчитат задачите – задачите се получават и отчитат на Агронома
Място в структурата:……………….

Цел на длъжността – осъществява непосредствено производствена дейност по отглеждането на полски култури.

Основни взаимоотношения:Вътрешни:
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства – длъжността изисква пряко взаимодействие с агронома, отдел „Счетоводство”.

Външни:
С кои други фирми и институции си взаимодейства – длъжността е свързана с пряко взаимодействие с външни доставчици на суровини.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
Осъществява непосредствено производствена дейност, свързана с отглеждането на полски култури /зърнени, технически, бобови и фуражни/.
Спазва технологията на отглеждане, съобразно биологията на зърнените, техническите, бобовите и фуражни растения.
Извършва дейността си като съобразява изискванията към почвите, водния и температурен режим, болести и неприятели по отделните видове и сортове полски култури.
Изпълнява отделните агротехнически мероприятия – основна и предсеитбена обработка на почвата, основно торене, срокове и гъстота на засяване, грижи по време на вегетация, поливане, подхранване с тор, борба с болести и неприятели, прибиране на реколтата и заготовка на продукцията за реализация.
Изпълнява дейности по прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.
Непрекъснато повишава квалификацията и уменията си.
Изпълнява всички други задачи, поставени му от агронома, във връзка с дейността, която извършва.
Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Отговорности:
Отговаря за изпълнението в срок и качество на агротехническите мероприятия и за използването на качествен посевен материал.
Отговаря за спазване на технологията и за качеството на продукцията от полски култури.

Права:
Има всички права, предвидени в Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешния трудов ред.

Специфични функции и задачи:
Дейността е свързана с работа с отровни препарати за растителна защита, предвид което работникът трябва да познава приложението на отделните видове препарати и стриктно да спазва указанията за работа с тях.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Завършено средно образование
Професионален/управленски опит:
Минимум 3 г.
Специални умения:
Да познава Закона за защита на растенията, Закона за опазване на околната среда.
Да е запознат с Правилата за работа с отровни препарати, както и с Правилата за безопасни условия на труд.
Да познава биологията и технологията на отделните полски култури.

Условия на труд и производствена среда:
Длъжността е свързана с работа на открито в обработваеми земеделски земи.
Специфични условия на труд:
Работа с отровни препарати за растителна защита.
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
За длъжността се предвижда предоставянето на работно облекло и лични предпазни средства.
Битови придобивки и привилегии:
За тази длъжност е предвидено използването на служебно МПС.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/…………………./ /…………………/ /………………../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

………………………………………….
(трите имена)
…………………………………………..
(подпис, дата)

Подобни статии:
 

Реклама