Длъжностна характеристика на залесител

Клас по НКП: производители в селското,горското и рибното стопанство. Ловци и риболовци
Кол по НКП: 6141
Струтурно звено в предприятието:……………

I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Извършва необходимите работи за подготовка на площите, предназначени за залесяване.
2. Участва в товаренето, превозването и разпределянето на насажденията.
3 Взема участие в дейностите по култивиране и съхранение на насажденията.
4 Пряко участва в отглеждането на фиданки и други насаждения за горско залесяване.
5 Извършва предварителна обработка на сух дървесен материал от горски насаждения.
6 При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с работата.

II. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за производството на качествен посадъчен материал за залесяване.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от неправилно съхранение и използване на посадъчен материал за залесяване.

III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Йерархически: длъжността е на пряко подчинение на главния агроном.
2. Функционални: при изпълнение на задължени ята се осъществяват контакти със селскостопанскитеработници и механизаторите.
3. Отчетност: резултатите от работата се отчитат пред главния агроном.

IV. КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДПЪЖНОСТТА

1. Да познава правилата и изискванията за обработка на почвите, посадъчния материал и правилата за съхранение на герски насаждения.
2 Да познава изискванията за охрана н а труда и противопожарна безопасност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДПЪЖНОСТТА

1. Образователни изисквания за длъжността - средно образование.
2. Квалификационни изиования за длъжността - умения за работа с машини, съоръжения и инструменти за отглеждане на горски насаждения.
3 Професионален опит: минимум ……. г. трудов стаж по специалността, а при липса на стаж - трудов договор със срок за изпитване.
4 Личностни качества: коректност и отговорност, умения за работа в екип, лоялност към работодателя.
Настоящата длъжностнахарактеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Утвърдил…………………

Подобни статии:
 

Реклама