УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"................................" ЕООД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на .......................г. в гр. София.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.
(1). Фирмата на дружеството е "............................" ЕООД.
(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е ............................................................................

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

Дялове

Чл.8.
(1) Дружественият капитал е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.
(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени 35 /тридесет и пет/ дяла (70 % от капитала) в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лв.
(3) Довнасянето на  капитала до установения с Учредителния акт размер от 5 000 /пет хиляди/ лева трябва да се извърши в срок до 2 /две/ години от вписване на дружеството в търговския регистър.   

IІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

  1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
  2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.                                   

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.
(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12.
(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

             Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

  1. изменя и допълва Учредителния акт;
  2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
  3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
  4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
  5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
  6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
  7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.15. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.
(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.
(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18.
(1) В изпълнение на функциите си Управителят:
1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.
(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.
(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за съда и един за Едноличния собственик на капитала.

 

Реклама