Вх.№............. /...................

ДО
РАЙОН "........................"

УВЕДОМЛЕНИЕ

за упражняване на търговска дейност на територията на община...................

.................................................................. ...................................................................
/адрес на търговския обект/

................................................................. ....................................................................
/данни за собственика на имота/

.................................................................. ...................................................................
/вид търговски обект/

................................................................ .....................................................................
/предмет на дейност на търговския обект/

извършва /не извършва/ продажба на вино и спиртни напитки

извършва /не извършва/ продажба на тютюн и тютюневи изделия

............................................................... ......................................................................
/работно време/

............................................................... ......................................................................
/часове за зареждане/

............................................................... ......................................................................
/фирма, седалище и телефон на търговеца/

............................................................... ......................................................................
/трите имена на лицето, представляващо търговеца/

............................................................... ......................................................................
/трите имена на лицето, отговорно за търговския обект/

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето уведомление, се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Уведомител: (.....................................)

Попълва се от районната администрация:

Уведомлението е вписано под №............ /............................. в информационен

масив "Търговски обекти" на район "................................".

Д.Л.: /подпис, печат

Подобни статии:
 

Реклама