Вх. № .........../..........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОКОЗ ………………

УВЕДОМЛЕНИЕ

за откриване на обект с обществено предназначение

от (трите имена) ....................................................... .......................................... .........................

живущ: гр./с. ............................................. община (район) .....................................................

ж.к./ул. ........................ ......................... № ..... бл. ..... вх. ..... ап. ..... тел. ...................................

в качеството на .........................(собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице)

нa .............................. ............................................(наименование на юридическото лице/търговеца)

съдебна регистрация .................................................... .................................................... .............

с адрес на управление: гр./с. ............................. община (район) ....................................................

ж.к./ул. ................................................. № ..... бл. ..... вх. ..... ап. ..... тел. ...................................

ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че от ..................... г. е открит обект с обществено предназначение ................................................ .......................................(наименование на обекта)

с адрес: гр./с. .............................................. община (район) .................................................

ж.к./ул. ................................................. № ..... бл. ..... вх. .....

Моля посоченият обект с обществено предназначение да бъде вписан в регистъра по чл. 36 ал.3 от Закона за здравето.

Притежавам следните документи:

1. Съдебна регистрация.
2. Разрешение за ползване на обекта (или друг документ, необходим за въвеждане в експлоатация) № ...................../............................ (не се изисква за обектите от шеста категория, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията).
3. Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - № ...................../............................ (когато се изисква такова).
4. Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - № ...................../............................ (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).

Декларирам, че откритият обект с обществено предназначение, посочен в настоящото уведомление, е съобразен с установените в страната здравни изисквания.

При промяна на изложените по-горе данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7-дневен срок от настъпването им.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документ за платена държавна такса в РИОКОЗ.

Дата ............. г.

..........................................
(подпис и печат)

Забележка: При посочване наименованието на обекта да се имат предвид групите обекти съгласно Приложение 1 към чл.1 ал.2 и чл.9, ал.2 на Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ.

Подобни статии:
 

Реклама