Вх.№............. /...................

ДО
РАЙОН "........................"УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО В ИМОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

.................................... ..................................................... ............................................
/местоположение/

.................................... .................................................... .............................................
/стокова специализация/

................................... ..................................................... .............................................
/вид и площ на съоръжението/

................................... ..................................................... .............................................
/трите имена на физ. лице или фирма на търговеца/

................................... ..................................................................................................
/трите имена на лицето, което представлява търговеца/

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето уведомление, се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Уведомител: (.....................................)

Попълва се от районната администрация:

Уведомлението е вписано под №............ /............................. в информационен

масив "Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" на район "..................................".

Д.Л.: /подпис, печат/

Подобни статии:
 

Реклама