До ............................................
Изпълнителен директор/Управител
На ............................................

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

..............................................., ЕГН ..................................., на длъжност ......................................, в дирекция / отдел ..........................

Уважаеми г-н / г-жо..........................,

С настоящото и на основание чл. 327, т. ... от КТ Ви уведомявам, че прекратявам трудовото правоотношение с представляваното от Вас предприятие, считано от ............... г.

Моля да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.

Уведомлението е изготвено в два екземпляра.

Дата: ................

Подпис: ................

Подобни статии:
 

Реклама